Found: 50  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title"เรื่องเล่าชาวดิน" ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Authorมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprintกรุงเทพ : นิวธรรมดาการพิมพ์ จำกัด, 2556
Call NumberArc017 ม246ร 2556
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
image
Type Book
Title100% ฉลาดชัวร์ ! = Tell me why? / โดย Zih, Shuei-Jing ; ผู้แปล ธนิตา แซ่อึ้ง
Authorจือ, สุ่ย จิง
Imprintกรุงเทพฯ : เบรนจีเนียส, 2556.
Call NumberAC158 จ591,030 จ599ห
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
Type Book
Title30 สถานที่อัศจรรย์ของโลกที่ต้องสัมผัสก่อนสิ้นลม / ดวงธิดา ราเมศวร์.
Authorดวงธิดา ราเมศวร์.
Imprintกรุงเทพฯ : แพนธรรมสำนักพิมพ์, 2556.
Call NumberAG243 .ด52 2556
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
Type Book
Title5 ร้อยพันความงดงาม จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
Authorยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
Imprintกรุงเทพฯ : แลททิซเวิร์ค, 2556
Call NumberAC159 ย177ห 2556,089.95911 ย194ส
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
Type Book
TitleDay after day / วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์.
Authorวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์.
Imprintกรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2556.
Call NumberAC159 ว2ด 2556,089.95911 ว124ด
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
Type Book
TitleGenderism / โตมร ศุขปรีชา.
Authorโตมร ศุขปรีชา.
Imprintกรุงเทพฯ : a Book, 2548.
Call NumberAC159 ต864
Libraryมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
Type Book
Titleการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค
Authorจิราภรณ์ อรัณยะนาค
Imprintกรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2556?]
Call NumberAM141 จ535 [2556?],069.5 จ535ก
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
Type Book
Titleคำคำนี้มีอะไรแฝงนัยนั้น / พิทยา เกษรจันทร์, หมื่นพิษ จุลินทรีย์.
Authorพิทยา เกษรจันทร์.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
Call NumberAC158 พ671 2556,495.912 พ671ค 2556
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
Type Book
Titleจุลสารก้าวไปด้วยกัน[ฉบับพิเศษ] : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556 / นวลพรรณ บุญธรรม, บร...
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2556.
Call NumberAM79.ท9 จ64 2556
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
Type Book
Titleฉลาดได้อีก ! = Tell me why? / โดย Zih, Shuei-Jing ; ผู้แปล อุรณา บัณฑิตย์ดำรงกูล.
Authorจือ, สุ่ย จิง
Imprintกรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
Call NumberAG196.T4 จ591,030 จ75ฉ
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
Type Book
Titleชนชั้นกลวง [Text] วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์
Authorวรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์
Imprintกรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2556
Call NumberAC159 ว386 2556,089.95911 ว17ช
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
Type Book
Titleชวนช่วยคิด / ทยา กิติยากร, มล. text
Authorทยา กิติยากร, มล.
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556
Call NumberAC158 ท121 2556,089.9591 ท16ช
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
Type Book
Titleดรรชนีนิตยสารศิลปากร = Index to the Silpakorn Journal / หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร.
Authorกรมศิลปากร. หอสมุดแห่งชาติ
Imprintกรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2556.
Call NumberAI19.ท9 ศ643 2556
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)