Found: 237  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติสิบประการการบริหารทีมงานสร้างสรรค์ประสิทธิผลสูง : High performance team management / อัคร ศุภ...
ชื่อผู้แต่งอัคร ศุภเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย , ม.ป.ป.
เลขเรียกHD 66 อ43บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน = The richest man in Babylon / จอร์จ เอส. เคลสัน, เขียน ; สุริยฉัตร ...
ชื่อผู้แต่งเคลสัน, จอร์จ เอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2560.
เลขเรียกHF5387 ค257 2560,332.024 ค765บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรและสังคม 2560 : "ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกHB886 ป46 2560,304.6 ป231ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความฉบับสมบูรณ์ รายงานสรุปงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 และกา...
ชื่อผู้แต่งงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ (ครั้งที่ 9 : 2560 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกHV1555.T5 ง63 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปั้นตนเองให้เป็นผู้บริหาร / ราเชนทร์ พันธุ์เวช
ชื่อผู้แต่งราเชนทร์ พันธุ์เวช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2560.
เลขเรียกHD 57.7 ร22ป 2560,658 ร62ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาพิเศษเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก / โด...
ชื่อผู้แต่งจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
เลขเรียกHC445.Z9E5 จ64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ขยายความรู้สู่ความเป็นพลเมือง / ผู้รวบรวมและจัดทำ น้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา
ชื่อผู้แต่งน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, [2560]
เลขเรียกHQ793 .น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังพลเมืองเยาวชนภาคตะวันตก 2 = Western young active citizen 2 / ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจัง...
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม, [2560]
เลขเรียกHQ799.T5 พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อแม่รู้ พวกหนูต้อง O / ปาณิสรา อารยะสกุล, สมิทธิ์ อารยะสกุล
ชื่อผู้แต่งปาณิสรา อารยะสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHQ769 ป223 2560,649.1 ป63พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเพื่อองค์การสู่ความเป็นเลิศที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพ...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ไชยพันธ์พงษ์
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2560.
เลขเรียกHD57.7 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมีบางอย่างผิด ในธุรกิจคุณ / ทาโร่ เลิศวัฒนารักษ์ ; เรียบเรียงโดย อัญชลี บุญนุกูล
ชื่อผู้แต่งทาโร่ เลิศวัฒนารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2560
เลขเรียกHF5386 ท226 2560,650 ท287ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมือใหม่มาก อยากเล่นหุ้น / ภาววิทย์ กลิ่นประทุม.
ชื่อผู้แต่งภาววิทย์ กลิ่นประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุ๊คบี, 2560.
เลขเรียกHG4661 ภ2266 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา