Found: 418  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของประชาชนในเหตุการณ์ความไม่สงบ เขตพื้นที่เซฟตี้โซนถนนรวมมิตร จังหวัดยะลา / ชนันรัตน์ ชุด...
ชื่อผู้แต่งชนันรัตน์ ชุดไธสง
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHN700.55.Z9V5 ช36 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวระดับเมืองรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุคุณภาพ / โดย ลัค...
ชื่อผู้แต่งลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHD38 ล63 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย / กนกวรรณ จันทร์เจริญชั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHF1713 ก64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน = Community development / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกHT65 .อ73 2560,307.14 อ779ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการบริหารงานท้องถิ่น = Human capital development for local administration : PO...
ชื่อผู้แต่งนิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกHF5549.5.M3 น613 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนไทยมุ...
ชื่อผู้แต่งจิตพนธ์ ชุมเกตุ
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
เลขเรียกHF5415.15 .จ63 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรบริษัทรับจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) ในอุตสาหกรร...
ชื่อผู้แต่งปริญญา นาคปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHD38 ป47 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสังคม / เนตรตะวัน โสมนาม
ชื่อผู้แต่งเนตรตะวัน โสมนาม
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2560.
เลขเรียกHN700.55.A8 น73,303.44 น784ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย / โดย นพดล โตวิช...
ชื่อผู้แต่งนพดล โตวิชัยกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHD38 น33 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง 2560) / พิมลพรรณ อุดมพันธ์
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ อุดมพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560
เลขเรียกHF5548.32 พ64 2560,658.05 พ725ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / กนกวรรณ กาญจนธานี
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ กาญจนธานี
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560
เลขเรียกHF5548.32 ก32 2560,658.054678 ก151 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการภาษีอากรธุรกิจ / จันทรา ธนีเพียร
ชื่อผู้แต่งจันทรา ธนีเพียร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560.
เลขเรียกHJ5628.T5 จ63 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารทุน = Equity investments / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกHG4529 .ต473 2560,332.6 ศ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการพัฒนาสังคม = Social development planning / ณรงค์ เจนใจ.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เจนใจ.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2560.
เลขเรียกHN700.55.C6 ณ17 2560,303.44 ณ172ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนพัฒนาชุมชน / ธงชัย ศรีเมือง
ชื่อผู้แต่งธงชัย ศรีเมือง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2560.
เลขเรียกHN700.55.C6 ธ22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา