Found: 237  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ / ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
ชื่อผู้แต่งผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียกHF5657.4 ผ181 2560,657 ผ39ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค, 2560.
เลขเรียกHF5657.4 .บ722 2560,658.1511 บ784ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการ / ศดานนท์ วัตตธรรม
ชื่อผู้แต่งศดานนท์ วัตตธรรม
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2560
เลขเรียกHD47.4 ศ36 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-commerce : รายงานวิจัย / ผู้อำนวยการโค...
ชื่อผู้แต่งผุสดี พลสารัมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2560
เลขเรียกHF5548.325.A78 ผ75 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย / กนกวรรณ จันทร์เจริญชั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHF1713 ก64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน = Community development / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกHT65 .อ73 2560,307.14 อ779ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการบริหารงานท้องถิ่น = Human capital development for local administration : PO...
ชื่อผู้แต่งนิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกHF5549.5.M3 น613 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสังคม / เนตรตะวัน โสมนาม
ชื่อผู้แต่งเนตรตะวัน โสมนาม
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2560.
เลขเรียกHN700.55.A8 น73,303.44 น784ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง 2560) / พิมลพรรณ อุดมพันธ์
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ อุดมพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560
เลขเรียกHF5548.32 พ64 2560,658.05 พ725ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / กนกวรรณ กาญจนธานี
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ กาญจนธานี
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560
เลขเรียกHF5548.32 ก32 2560,658.054678 ก151 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการภาษีอากรธุรกิจ / จันทรา ธนีเพียร
ชื่อผู้แต่งจันทรา ธนีเพียร
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560.
เลขเรียกHJ5628.T5 จ63 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการพัฒนาสังคม = Social development planning / ณรงค์ เจนใจ.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เจนใจ.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2560.
เลขเรียกHN700.55.C6 ณ17 2560,303.44 ณ172ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนพัฒนาชุมชน / ธงชัย ศรีเมือง
ชื่อผู้แต่งธงชัย ศรีเมือง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2560.
เลขเรียกHN700.55.C6 ธ22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา