Found: 418  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดดี ๆ ต้องมีเรื่องเล่า : สุดยอดศิลปะแห่งการสื่อสารเพื่อการจูงใจ = The power of storytelling ...
ชื่อผู้แต่งเบนเน็ตต์, ไท
พิมพลักษณ์159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
เลขเรียกHF5415.123 บ73,808.54 บ818ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำ / เติมศักด...
ชื่อผู้แต่งเติมศักดิ์ เอี่ยนเหล็ง
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHD7483.55 ต74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถอดบทเรียนแบบเสริมพลังในชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดยสุบันโญ จี...
ชื่อผู้แต่งสุบันโญ จีนารงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560
เลขเรียกHV5770.T52 ส73 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560 / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2560-
เลขเรียกHC445 .ก64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนการดำเนินงานการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2560
เลขเรียกHC445 ก64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจร้านขายยา : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / ชวณัฏฐ์ ด่านวิริยะกุ...
ชื่อผู้แต่งชวณัฏฐ์ ด่านวิริยะกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHD30.4 ช53 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการคลังและงบประมาณ / ธิดารัตน์ สืบญาติ
ชื่อผู้แต่งธิดารัตน์ สืบญาติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560.
เลขเรียกHJ191.ท9 ธ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความขัดแย้ง = Conflict management / ธนัสถา โรจนตระกูล.
ชื่อผู้แต่งธนัสถา โรจนตระกูล, ผู้แต่ง.
เลขเรียกHD42 ธ36 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น = Local public finance : POL 3366 (PA 460) / วิทยา จิตนุพงศ์.
ชื่อผู้แต่งวิทยา จิตนุพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกHJ191.T35 ว582 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานอุตสาหกรรม / เอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ โภคสวัสดิ์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2560
เลขเรียกHD38 อ72 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารช่องทางการตลาด / สุวิทย์ นามบุญเรือง
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ นามบุญเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHF 5415.129 ส881ก,658.84 ส75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารรัฐวิสาหกิจ = Public enterprise administration : POL 3316 / พีระพงศ์ ภักคีรี.
ชื่อผู้แต่งพีระพงศ์ ภักคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกHD3856 พ797 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสถานีตำรวจ : สภาพปัญหาและข้อจำกัด & ทิศทางการพัฒนา / มีชัย สีเจริญ
ชื่อผู้แต่งมีชัย สีเจริญ
พิมพลักษณ์[นครปฐม : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ], 2560.
เลขเรียกHV7935 ม62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา