Found: 418  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวัฒนธรรมของชุมชนแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / ยุรี แก้วชูช่วง
ชื่อผู้แต่งยุรี แก้วชูช่วง
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHD42 ย74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น = Knowledge...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย, [2560]
เลขเรียกHQ772 ก64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพทางธุรกิจ = Quality business management / พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
ชื่อผู้แต่งพงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHD62.15 พ26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / สกล บุญสิน
ชื่อผู้แต่งสกล บุญสิน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกHF5549 .ส24 2560,658.3 ส117ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ผู้แต่ง
เลขเรียกHD8039.T64 บ563ก 2560,658.3 บ563ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจขนาดย่อมสำหรับผู้ประกอบการ / กาญจนา สุระ
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุระ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2560.
เลขเรียกHD62.7 .ก62 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / ศิริวรรณ วัลลิโภดม.
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ วัลลิโภดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทภาษ, 2560.
เลขเรียกHD2755.5 ศ64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = E-Commerce Management / จิตพนธ์ ชุมเกตุ
ชื่อผู้แต่งจิตพนธ์ ชุมเกตุ
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHF5548.32 จ632 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการมุมมองนักบริหาร : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / จุฑา เทียนไทย
ชื่อผู้แต่งจุฑา เทียนไทย ผู้แต่ง
เลขเรียกHD37.T5 จ621 2560,658 จ621ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง = Inventory management / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกHF5485 .ค632 2560,658.787 ค351ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
ชื่อผู้แต่งฐาปนา ฉิ่นไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกHD30.28 ฐ224 2560,658.401 ฐ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบสวัสดิการชุมชนเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จันทนา เจริญว...
ชื่อผู้แต่งจันทนา เจริญวิริยะภาพ
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHV400.55.Z8S6 จ63 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินของจังหวัดภูเก็ตจากภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 ด้วยคุณสมบัติทา...
ชื่อผู้แต่งเปรมศิริ คงเส้ง
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHD108.8 ป74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา