Found: 237  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องข้อวิพากษ์กระแสเฟมินิสต์ของคามิลล์ พาเกลีย = Camille Paglia''s critique of femin...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHQ1201 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการธนาคารความดีเพื่อเสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและการเปลี่ยนผ่านกา...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHN49.C6 น46 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / คณะวิทยาการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2560]
เลขเรียกHD2329 ม56 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ระยะที่ 3 (พ...
ชื่อผู้แต่งวิราภรณ์ โพธิศิริ หัวหน้าโครงการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560
เลขเรียกHQ1064.T5 ว64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2560
เลขเรียกHD5702.5 ร64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย กา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2560.
เลขเรียกHD5702.5.T5 .ร64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 กรมประชาสัมพันธ์ : สร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง / กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์, 2560.
เลขเรียกHM263 .ป46 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาเรื่อง Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ / คณะทำงานศึกษาวิจัย วัลลภ ศัพท์พันธุ์...[และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2560.
เลขเรียกHC445.Z9.P63 ร64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SME...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHC79.T4 ร64 2560,338.642 ก522 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง / อนร...
ชื่อผู้แต่งอนรรฆ พิทักษ์ธานิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [2560]?
เลขเรียกHV4602.55.A4 อ34 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีไทยต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่...
ชื่อผู้แต่งกุลวดี ลิ่มอุสันโน
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2560?]
เลขเรียกHF5627 ก74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ "บทบาทของบัณฑิตแรงงานในการสร้างความวางใจต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ณ นคร
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2560
เลขเรียกHD5702.5.T5 ว64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา / วนิดา ...
ชื่อผู้แต่งวนิดา รัตนมณี
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกHD9161 ว36 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คะแนนการกำกับดูแลกิจการและปัจจัยที่มีบทบาทต่อมูลค่าธุรกิจบริษัทจดทะเบียนในประ...
ชื่อผู้แต่งภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร
พิมพลักษณ์ตรัง : สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 2560
เลขเรียกHD2741 ภ63 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์หมู่บ้านมุสลิมด้วยศูนย์บริหารจัดการบ้านต้นแบบเศร...
ชื่อผู้แต่งธีระวัฒน์ จันทึก
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHF5381 .ธ64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา