Found: 418  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4026 ศ73 2560,332 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นการค้าที่เป็นธรรม / วิฑูรย์ ปัญญากุล
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ ปัญญากุล ผู้แต่ง
เลขเรียกHF1008 ว637 2560,382.71 ว596ค 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับคุณภาพกำไร กรณีศึกษา : บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกสภาอุตส...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา เชาวนา
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHF5668 พ72 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานแบบบูรณาการกับผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทร...
ชื่อผู้แต่งศิรินาถ สถิตย์เรืองศักดิ์
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHG4028.E27 ศ64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงกับการตกแต่งกำไร กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนใน...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ สวัสดี
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHG4028.E27 ท63 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนใ...
ชื่อผู้แต่งประกายแสง แสงอรุณ
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHF5681.B2 ป46 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ความสามารถในการจัดการแรงงานขามชาติ : หลักฐานเชิงประจักษ์ของวิสาหกิจข...
ชื่อผู้แต่งพนิดา นิลอรุณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHD38 พ36 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการจัดการความสลับซับซ้อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย / โดย สุชน ทิพ...
ชื่อผู้แต่งสุชน ทิพย์ทิพากร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHD38 ส72 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีไทยโดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์ กรณีศึกษา ฉบับที่ 16 และ 36 / ผกาแ...
ชื่อผู้แต่งผกาแก้ว พรหมศิริ
พิมพลักษณ์ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 2560
เลขเรียกHF5616.T5 ผ26 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างขนาดขององค์กร กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กับระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเช...
ชื่อผู้แต่งจิราพร เทพวารินทร์
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกHF5686.H75 จ64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา = Computer for psychologist : PSY 4008 / ฐิรชัย หงษ์ยันตรชัย.
ชื่อผู้แต่งฐิรชัย หงษ์ยันตรชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกHA32 ฐ372ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดต่าง อย่างเศรษฐี = The smart thinking book / เควิน ดันแคน ; อัญคนางค์ ศิริบูรณ์, แปล
ชื่อผู้แต่งดันแคน, เควิน ผู้แต่ง
เลขเรียกHF 5386 ด115ค 2560,650.1 ด359ค 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณรู้ไหมใครอันตราย = Dangerous personalities / Joe Navarro, Toni Sciarra Poynter, เขียน ; พรรณี ชู...
ชื่อผู้แต่งนาวาร์โร, โจ ค.ศ.1953- ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560]
เลขเรียกHV7431 น-ค 2560,613.66 น494ค 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอใช้บริการระบบ SCB Business Net มหาวิทยาลัยมหิดล / ปาริชาติ เตชะนันท์มณี, กานดา ทองกลัด
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ เตชะนันท์มณี
พิมพลักษณ์นครปฐม : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกHG1710 .ป64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการด้วยรหัส UNSPSC / สำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2560.
เลขเรียกHD9801.6.P762 ค74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา