Found: 775  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ" : พื้นที่การต่อรองของแรงงานข้ามชาติและความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า / ...
ชื่อผู้แต่งเก็ตถวา บุญปราการ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556
เลขเรียกHF5549.E45 ก73 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์ ฉุดธุรกิจให้ล่มจม / Donald R. Keough ; พรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งคีโอห์, โดนัลด์ อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556.
เลขเรียกHG 3761 ค511ส 2556,658 ค511ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ธุรกิจไทยในยุคทองของอาเซียน / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
เลขเรียกHD2341 ถ-ส 2556,332.6730959 ถ192ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แนวคิดฝ่าวิกฤตองค์กร / เจษฎา นกน้อย
ชื่อผู้แต่งเจษฎา นกน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกHD 37.T35 จ755ส 2556,658 จ85ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปีวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 : ประเทศไทยอยู่ตรงไหน / สัมภาษณ์โดย, บุญลาภ ภูสุวรรณ, ปกป้อง จันวิทย์, ภาวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทยพับลิก้า, 2556.
เลขเรียกHC445 ส712,330.9593 ส73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กรมการจัดหางาน : 2 ทศวรรษจัดหางานสานฝันสู่สากล / กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2556?]
เลขเรียกHD5972.55.A6 ก443 2556,สร 331.12 ก446ย 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สาขาอาชีพทำเงิน เรียนไม่เก่งก็รวยและยิ่งใหญ่ได้ / อชิรญา
ชื่อผู้แต่งอชิรญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, 2556.
เลขเรียกHF5381 อ119ย,331.7 อ119ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เครื่องมือสร้างปัญญา : ค่ายอาสา ละคร และดนตรี / บรรณาธิการ, ปรารถนา จันทรุพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2556.
เลขเรียกHQ799.T5 ส64 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เทคนิคการสอนลูกเรื่อง "เงิน" / ศศิชา วงศ์ไชย
ชื่อผู้แต่งศศิชา วงศ์ไชย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เลิร์นนิ่ง คาตาลิสต์, 2556.
เลขเรียกHG 179 ศ289ส 2556,649.6 ศ298ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2556.
เลขเรียกHD1333.T5 ก467 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี การเคหะแห่งชาติ : พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน / การเคหะแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกHD7288.78.T5 ก64 2556,ส.ร. 363.5 ก275ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 วิธีบริหารเวลาดีเราทำได้ / Ja Woon-Young ; Lee Yong-Gu, ภาพ ; พิริยาพร ค้าเจริญดี, แปล
ชื่อผู้แต่งจา, วุนยัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกHQ769 จ-ห 2556,658.1 จ27ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า = 50 economics ideas you really need to know / เอ็ดมันด์ คอนเวย์ ; ลัดดา ล...
ชื่อผู้แต่งคอนเวย์, เอ็ดมันด์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียกHB171 ค185,330 ค185ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา