Found: 237  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองโลกในมุมต่าง สร้างโอกาสจาก ศูนย์ เป็น ล้าน / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2558
เลขเรียกBF444 ป-ม 2558,153.42 ป616ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาร์กซ : ความรู้ฉบับพกพา = Marx : a very short introduction / ปีเตอร์ มาร์กซ ; เกษียร เตชะพีระ, แป...
ชื่อผู้แต่งซิงเกอร์, ปีเตอร์
เลขเรียกB3305.M74 ซ241ม 2558,921 ซ241ม 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมีเหตุผลที่พระเจ้ายังให้เราหายใจ = Until I say good - bye : my year of living with joy / ซูซาน สเป...
ชื่อผู้แต่งสเปนเซอร์-เวนเดล, ซูซาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกBF637.E53 ส223 2558,WE550 ส223ม 2558,920.72 ส555ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียงบุญ. ตอนที่108, ข้อคิดคำถามสะกิดใจ / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาภิรมย์, 2558
เลขเรียกBQ4965 ร63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักคือการขอบคุณกันและกัน / ชิงชิง กฤชเทียมเมฆ.
ชื่อผู้แต่งสาธิดา กฤชเทียมเมฆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียกBF575.L8 ส64 2558,741 ร622 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักเป็นภายใน 24 ชั่วโมง / พงษ์รพี บูรณสมภพ
ชื่อผู้แต่งพงษ์รพี บูรณสมภพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2558
เลขเรียกBF 632 ต233ร,158.1 พ161ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์สัตว์ในวัฒนธรรมเขมร : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย คงเพียรธรรม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียกBL439 .ช64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจ...
ชื่อผู้แต่งเกษตรชัย และหีม
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558
เลขเรียกBP176 ก75 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราโชวิทิตพิไชย สรรตำราว่าด้วยการเป็นนักบริหารและนักปกครองที่ดี / สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ฯ, 2558.
เลขเรียกBQ4160 .ร62 2558,172.2 ร438 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ซื่อๆ / หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา, 2558.
เลขเรียกBQ5335 .ค68 2558,294.308 ห313ร 2557 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ระวังศีล 227 / โดยศักดา วิมลจันทร์, ผู้เขียน เรียบเรียง วาดภาพและออกแบบ
ชื่อผู้แต่งศักดา วิมลจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พื้นฐาน, 2558.
เลขเรียกBQ6140 ศ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / ดำรงค์พันธ์ อินฟ้าแสง บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : อักษรสวรรค์การพิมพ์, 2558.
เลขเรียกBQ6337.พ72ช63 ว64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ : พุทธสถาน ปูชนียวัตถุ ศาสนวัตถุ ถาวรวัตถุ และสถานที่สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกBQ6337.C47Y29 ว214 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดนางนอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดนางนอง, 2558.
เลขเรียกBQ6337.ก4 น62 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา