Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Tricks พลิกชีวิตคนทำงาน / หยังฝู๋เต๋อ ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งหยัง, ฝู๋เต๋อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2558.
เลขเรียกBF637 ห225ห 2558,158.7 ห225ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 วิธีครองใจคน / ดุษฎี ผลานุวัตร
ชื่อผู้แต่งดุษฎี ผลานุวัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2558.
เลขเรียกBF637.C5 ด731 2558,158.26 ด731ย 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิเลสตบตา / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
ชื่อผู้แต่งสงบ มนัสสันโต พระอาจารย์
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2558.
เลขเรียกBQ5625 .ส25 2558,294.3422 ส137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวที่พลาดของผู้นำที่สำเร็จ = Beans of wisdom / ผู้เขียน, Joe Swinger ; ผู้แปล, ไชโย ชูหมื่นไวย
ชื่อผู้แต่งสวิงเกอร์, โจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีอาร์, 2558.
เลขเรียกBF637.L4 ส56 2558,658.4092 ส173ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของความรัก / พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ทันโลกทันธรรม, [2558]
เลขเรียกBF575.L8 พ358 2558,177.7 พ358ค 2558 23
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับเศรษฐี คนแบบนี้แหละดึงดูดเงิน / โทนี่ โนะนากะ ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล
ชื่อผู้แต่งโนะนากะ, โทนี่
เลขเรียกBF637.C5 น2851 2559,158.1 น949ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จอยู่ใต้จมูก / Ken Blanchard, Mark Miller ; ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
ชื่อผู้แต่งบลานชาร์ด, เคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558
เลขเรียกBF637.S8 บ231ค 2558,658.4092 บ172ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จออกแบบได้ The Success / ดำรงค์ พิณคุณ
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ พิณคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2558.
เลขเรียกBF637.S8 ด493ค 2558,158.1 ด493ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท / จิรภัทร แก้วกู่
ชื่อผู้แต่งจิรภัทร แก้วกู่
เลขเรียกBQ7185 .จ64 2558,294.382 จ497ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์เมิ่งจื่อ / เมิ่งจื่อ ; ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, แปล ; สินีนาถ เศรษฐพิศาล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งเม่งจี๊อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2558.
เลขเรียกB128.M32 ม829 2558,181.11 ม82ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา