Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLimology : ชายแดนศึกษากับเขต-ขันธ์วิทยาของพื้นที่ใน /ระหว่าง / จักรกริช สังขมณี.
ชื่อผู้แต่งจักรกริช สังขมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561.
เลขเรียกJC323 จ214 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง = Interest groups political parties and elections / ณัฐ...
ชื่อผู้แต่งณัฐดนัย แก้วโพนงาม.
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : ไทยเสรีการพิมพ์, 2561.
เลขเรียกJF529 ณ329 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก : รายงานวิจั...
ชื่อผู้แต่งดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ด554 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ / ประโยชน์ ส่งกลิ่น.
ชื่อผู้แต่งประโยชน์ ส่งกลิ่น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยสารคาม, 2561.
เลขเรียกJF1525.E8 ป368ก 2561,172 ป368ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = Thailand : the politics of despotic paternalism ทักษ์ เฉลิมเ...
ชื่อผู้แต่งทักษ์ เฉลิมเตียรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2561
เลขเรียกJQ 1745 .A1 ท111 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 / ไผทชิต เอกจริยกร
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
เลขเรียกJX4418 ผ951ค 2561,343.093 ผ951ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2561.
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ค695 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริง : อิสลามการเมือง มหาอำนาจ ประชาธิปไตย และการก่อการร้าย ศราวุฒิ อารีย์.
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ อารีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกJQ 1850 .A91 ศ17 2561,320.956 ศ172ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / วีระ สมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งวีระ สมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : WAY of BOOK, 2561
เลขเรียกJZ1305 ว842ท 2561,327.101 ว842ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน / ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
ชื่อผู้แต่งต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกJC571 ต237 2561,323.4 ต237ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทภาคประชาสังคม : เราคือการเมืองภาคประชาชน / สุนี ไชยรส
ชื่อผู้แต่งสุนี ไชยรส
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561
เลขเรียกJC337 ส-บ 2561,323.042 ส819บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา