Found: 225  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN business plan award 2014 "แผนธุรกิจ...รุก - รับตลาด AEC" / กรมเจรจาการค้าระห...
ชื่อผู้แต่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2557.
เลขเรียกHD 30.28 ก17ส,658.4012 จ572ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดผู้นำธุรกิจ / โจนาธาน กิฟฟอร์ด ; วัฒนา มานะวิบูลย์, แปล.
ชื่อผู้แต่งกิฟฟอร์ด, โจนาธาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกHD57.7 �678�,658.4092 ก678ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียกHN700.55 ส6 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ทีดีอาร์ไอ 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย / ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกHC445 ส64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 เคล็ดลับจับบ้านให้รวย / เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์.
ชื่อผู้แต่งเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2557
เลขเรียกHD1375 ก7ส 2557,333.33 ก815ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ปี การปฏิรูปที่ดิน : เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกHD1333.T5 ส6ส 2557,333.31 ก469ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 คน 9 คมคิด พลิกชีวิตเจ้าสัว / วลัย ชูธรรมธัช.
ชื่อผู้แต่งวลัย ชูธรรมธัช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : ปัญญาชน, 2557.
เลขเรียกHD 8036 ว343ภ 2557,650.1 ว171ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต / มิทสึอะคิ โยโกยะมะ; แปลโดย ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์ text
ชื่อผู้แต่งโยโกยะมะ, มิทสึอะคิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2557
เลขเรียกHG179 ย729ก 2557,332.0415 ย731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCity biker เกร็งกล้ามตูด สุดแรงถีบ/ โรเกอร์.
ชื่อผู้แต่งโรเกอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557.
เลขเรียกHE5736 อ-ซ 2557,629.2272 ร924ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital of things : สรรพสิ่งสื่อสารผ่านดิจิทัล/ อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล.
ชื่อผู้แต่งอุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีเดีย, 2557.
เลขเรียกHD45 อ7ด 2557,658.406 อ857ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEmo-meter (Employee Engagement on meter) : เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮฟ ไอเดีย, 2557
เลขเรียกHD37.T35 ห159 2557,158.7 E53E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEmo-meter (Employee Engagement on meter) : เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ" สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกHF5549 อ64 2557,658.314 อ729 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGoogle AdWords มือใหม่ก็รวยได้ / นรวิชญ์ ภูทอนธง, เขียน
ชื่อผู้แต่งนรวิชญ์ ภูทอนธง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2557
เลขเรียกHF6146.I58 น222 2557,658.872 น222ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGoogle ช่วยหาเงินได้อย่างไร [Text] ณัฐดนัย อ่วมชำนาญไพร และทีม Think beyond best; นักรบ พิมพ์ขาว, ...
ชื่อผู้แต่งณัฐดนัย อ่วมชำนาญไพร
พิมพลักษณ์นนทบุรี ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ 2557
เลขเรียกHF5415.1265 ณ329 2557,331.702 ณ213ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHandbook จดทะเบียนและจัดการบริษัท / จงรักษ์ พรมศิริเดช.
ชื่อผู้แต่งจงรักษ์ พรมศิริเดช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนชัลแท้นท์, 2557.
เลขเรียกHF5736 จ127ฮ,346.066 จ24ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา