Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี รางวัลธรรมาภิบาล ดีเด่นแห่งปี 2558 /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์, 2558.
เลขเรียกAS 935 ห159 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ = 100 tings you should know about prehistoric li...
ชื่อผู้แต่งแมทธิว, รูเพร์ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2558.
เลขเรียกAC158 ร193ก ล.19,560 ม867ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ / ฟิโอนา แม็กโดนัลด์ ; แปล: ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งแม็กโดนัลด์, ฟิโอนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 255.
เลขเรียกAC158 ร193ก ล.13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมัมมี่ = 100 things you should know about mummies / จอห์น แมลัม ; ศรรวริศ...
ชื่อผู้แต่งแมลัม, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2558.
เลขเรียกAC158 ร193ก ล.21,393.3 ม889ห 2558 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / จินนี จอห์นสัน ; แปล: ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, จินนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 255.
เลขเรียกAC158 ร193ก ล.10
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ = 100 Things you should know about Ancient Egypt / เจน วอล์ค...
ชื่อผู้แต่งวอล์คเกอร์, เจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อัมรินทร์คอมิกส์, 2558.
เลขเรียกAC158 ร193ก ล.8,923 ว366ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง / ฟิโอนา แม็กโดนัลด์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แปล.
ชื่อผู้แต่งแม็กโดนัลด์, ฟิโอนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 255.
เลขเรียกAC158 ร193ก ล.27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ร้อยพันเชิงชีวิต จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์แพค, 2558.
เลขเรียกAC159 ย177จ,158 ย534จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี ราชบัณฑิตยสถาน / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, [2015]
เลขเรียกAS494.A2 ร419จ 2558,อ352.745 ส691ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA little something
ชื่อผู้แต่งสิรินาฏ สายประสาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รัตน, 2558.
เลขเรียกAC159 ส731ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLesson learned / กองบรรณาธิการ a day Bulletin.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2558.
เลขเรียกAC159 ล779 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLessons of life บทเ(ก)รียนของชีวิต / หนูวานี เวคอัพ, นามแฝง
ชื่อผู้แต่งกุลวาณี อาบีดีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท, 2558, [2015]
เลขเรียกAC159 ก728ล 2558,158 น1541ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม / จรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งจรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 จ44 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2558]
เลขเรียกAM111 จ535,069.53 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในเขตพื้นที่ภาคกลาง / ศุภรัตน์ ตี่คะ...
ชื่อผู้แต่งศุภรัตน์ ตี่คะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 ศ74 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา