Found: 656  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลวิธีการประพัรธ์และบทบาทของตัวละครเอกฝ่ายหญิงในนวนิยาย เรื่องมาลัยสามชาย ของ ว.วินิจฉัยกุล ...
ชื่อผู้แต่งวิภาดา ตระการจันทร์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกBQ น688 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ของนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาว...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ วงษ์เกิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกBF698.9.E45 จ-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์คำทำนายในใบเซียมซีของวัดหวังต้าเซียน/ สุภาพ การัมย์..
ชื่อผู้แต่งสุภาพ การัมย์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกBF1775 ส838 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2558, [2015]
เลขเรียกBQ4570.L5 พ349ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัย / โดย พระมหาส...
ชื่อผู้แต่งพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกBQ4570.H3 พ4ก 2558,294.3444 พ358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา = The creating and developing ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกBJ1588 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสวดมนต์ การสวดมนต์ข้ามปีและความสุขของพุทธศาสนิกชนไทย = Prayers, New Year's prayers and happiness...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกBQ5631 ก64,294.313 ก641 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 / นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.
ชื่อผู้แต่งนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียกBF76.7 น63 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าถึงพุทธธรรม / นงลักษณ์ สะวานนท์
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ สะวานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2558, [2015]
เลขเรียกBQ5625 น149ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามพริ้นท์, 2558.
เลขเรียกBQ4195 พ349ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย พระมหาสุทิต...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกBQ4570.S6 ก64 2558,294.307 ก528 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุสลา ธมฺมา / จักรพงศ์ ไพบูลย์, ผู้เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ ไพบูลย์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558, [2015]
เลขเรียกBQ4420.G6 จ222ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุหลาบประดับดวงใจ = A rose for your pocket : ลำนำอันเปี่ยมล้นด้วยความรักและผูกพันระหว่างแม่กับลูก /...
ชื่อผู้แต่งนัท ฮันห์ ติช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2558.
เลขเรียกBQ5440 น398ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนจะคิดเป็น ต้องฝึกคิดก่อน / พรรณี เกษกมล.
ชื่อผู้แต่งพรรณี เกษกมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558.
เลขเรียกBF444 พ-ก 2558,153.42 พ272ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของขวัญจากความสุข = The best of dhammatan / ยอดภักดี
ชื่อผู้แต่งยอดภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมทาน, [2558]
เลขเรียกBF575.H27 ย175
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา