Found: 656  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สะกดใจคน / ณณัฐ เปี่ยมเปรม.
ชื่อผู้แต่งณณัฐ เปี่ยมเปรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่น, 2558.
เลขเรียกBF 637.C45 ณ121ก 2558,158 ณ121ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลับมา รู้สึกตัว / รวบรวม-เรียบเรียง, พระอธิการครรชิต อกิญฺจโน.
ชื่อผู้แต่งพระอธิการครรชิต อกิญฺจโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันทร์เพ็ญ, 2558.
เลขเรียกBQ5630.S2 พ414 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าได้อีก / วรภัทร์ ภู่เจริญ
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558.
เลขเรียกBJ1588 ว-ก 2558,158.1 ว176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ (ลี้มหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร์ เร้นวัดญาณเวศกวัน) / พระพรหม...
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2558
เลขเรียกBQ942 พ349 2558,294.3 พ349ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการณานุกรม ญสส : หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2456-2556 / ผู้เรี...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกBQ940.จ6 ศ46 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการณานุกรม ญสส หนึ่งศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2456-2556 / ศรัณย์ ท...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ทองปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกBQ 5414 ศ161ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558
เลขเรียกBQ4138.T5 �243�� 2558,294.3444 ส243ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญา / ธรรมะทูยู, รวบรวมและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งธรรมะทูยู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนชัยรุ่งเรืองพัฒนา, [2558?], [2015?]
เลขเรียกBQ4190 ธ321ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติอบรมจิต / วัดบวรนิเวศวิหาร ; วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก, อุปถัมภ์การพิมพ์
ชื่อผู้แต่งวัดบวรนิเวศวิหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2558
เลขเรียกBQ5360 ว-ก 2558,294.3444 ก469
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคติชนวิทยา : ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Pleroma / กิ่งแก้ว อัตถากร
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว อัตถากร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558.
เลขเรียกBF1389.A37 ก632ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยาย...
ชื่อผู้แต่งนคเรศ นิลวงศ์
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกBF697.5.S46 น114ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมองเห็นบำบัด เพศวิถี และจิตใต้สำนึก เพื่อสุขภาวะ = Sight Therapy, Sexuality and Subconscious (3S...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 "50 ปี กายภาพบำบัด มหิดล" (2558 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะกายภาพบำบัด, 2558, [2015]
เลขเรียกBF175.5.S48 ก482ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้คิด = Cognition / ลักขณา สริวัฒน์ [text]
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียกBF201 .ล62 2558,153.2 ล218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลาออกครั้งสุดท้าย = The last resignment / ภาณุมาศ ทองธนากุล
ชื่อผู้แต่งภาณุมาศ ทองธนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2558
เลขเรียกBF637.S8 ภ434ก 2558,158 ภ434ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริจเฉทเทศนาธรรมของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี / นิศาชล สมรู้.
ชื่อผู้แต่งนิศาชล สมรู้.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกBQ น688 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา