Found: 498  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
466
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรธรรมประยุต (เสนาะ ปญญาวโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีน...
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : วัดบางคาง, 2559.
เลขเรียกBQ962.ส37 อ36 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
467
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรวชิรคุณ (ทุเรียน สุเมโธ) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกBQ6337.พ7พ47 อ38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
468
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่ายอมให้ใครเหยียบฝัน / กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
ชื่อผู้แต่งกฤตินี พงษ์ธนเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2559.
เลขเรียกBF410 ก42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
469
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าเอาใจไปติดกับอดีต อย่าโยนชีวิตไปอยู่ในอนาคต ทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่คุณเลือก = The Rules of life...
ชื่อผู้แต่งเทมพลาร์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกBJ1581.2 ท637อ 2559,170.44 ท566อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
470
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็จพระสังฆราช.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระสังฆราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , ม.ป.ป.
เลขเรียกBQ 4075 ส40อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
471
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลก : สอนวิธีคิด = Harvard's 4:30 / โดย เหวย์ ซิ่วอิง ; แปลแล...
ชื่อผู้แต่งเหวย์, ซิ่วอิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกBF637.C5 ห621ฮ 2559,378.73 ห85ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
472
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาสมอง / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรสเตอร์ บุ๊ค, [2559]
เลขเรียกBF575.H27 ด493ก 2555,158.1 ด217ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
473
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาะชายผ้าเหลือง / จัดทำโดย คณะสงฆ์วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พิมพลักษณ์นครปฐม : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2559.
เลขเรียกBQ1029.ท9 ก75 2559,294.383 ก839
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
474
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิดเพราะกรรมหรือความซวย / สม สุจีรา ; pornchai, ภาพ
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2559.
เลขเรียกBQ4570.S63 ส-ก 2559,294.3365 ส231ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
475
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับความสำเร็จผู้นำโลก = Secrets of world leaders success / พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ, เขียน
ชื่อผู้แต่งพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกBF637.S8 พ62,158.2 พ352ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
476
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าคุณธงชัยอริยะดิจิตอล / บรรณาธิการบริหาร, สุลักษณ์ บุนปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียกBQ962 จ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
477
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซนกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น = Zen and Japanese culture / Daisetsu Suzuki ; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ แปล
ชื่อผู้แต่งสุสุกิ, ไดเซะทสึ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บิ, 2559
เลขเรียกBQ9262.9.ญ6 ส772 2559,294.3927 ส484ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
478
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็นคนหัวดีด้วย วิธีการจำ ภายใน 1 นาที = Honto ni atama ga yokunaru ippunkan kiokuh...
ชื่อผู้แต่งอิชิอิ, ทาคาชิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิงโก, 2559.
เลขเรียกBF371 ท-ป 2559,153.12 อ716ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
479
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนนักฝัน เป็นนักลงมือทำ / ภาสกร ไวยวรรณะ
ชื่อผู้แต่งภาสกร ไวยวรรณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2559
เลขเรียกBF637.S8 ภ-ป 2559,158.1 ภ493ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
480
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป็นมุสลิมใครว่ายาก? / อามีน ลอนา
ชื่อผู้แต่งอามีน ลอนา
พิมพลักษณ์[ยะลา] : อัซซาบิกูน, 2559
เลขเรียกBJ1291 อ64 2559,297 อ639ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา