Found: 382  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
331
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ Zen ผ่าน Science / วรภัทร์ ภู่เจริญ, เขียน ; นภ วีระพงษ์, เรียบเรียง ; กฤษดา อนุนาท, ถ่ายภาพ
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2559.
เลขเรียกBQ9289.5 ว233ร 2559,294.3927 ว233ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
332
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้มากไปทำไม...รู้ "ใจ" ก่อนดีกว่า / ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ชื่อผู้แต่งขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2559
เลขเรียกBF637.S4 ข512ร 2560,158.1 ข455ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
333
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฤทธิ์แห่งใจ / ฐิตินาถ ณ พัทลุง, เขียน ; พาฝัน ศุภวานิช, บรรณาธิการ ; วรพร พรหมบุตร, มณิศา เล็กประยู...
ชื่อผู้แต่งฐิตินาถ ณ พัทลุง
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : เข็มทิศชีวิต, 2559.
เลขเรียกBF637.C5 ฐ6ฤ 2559,158.1 ฐ336ฤ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
334
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลมหายใจแห่งความสำเร็จ = Soul of success / ภคพร สุขศิริ
ชื่อผู้แต่งภคพร สุขศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกBF637.S8 ภ2ล 2559,158.1 ภ116ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
335
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลองธรรมดู / บุรินทร์ ปัณฑุยากร, เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งบุรินทร์ ปัณฑุยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2559.
เลขเรียกBQ5510.ท9 บ74,294.3444 บ647ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
336
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัชรยานตันตระในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางโบราณคดี / จิรัสสา คชาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งจิรัสสา คชาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกBQ8912.9.I5 จ529ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
337
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม : หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2559.
เลขเรียกBQ6337.ส52ป45 ศ66 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
338
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดป่าพุทธญาณ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี = Wat Pa Buddhayan, Texas, USA wit...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, [2559]
เลขเรียกBQ6377.ท72ป63 ว63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
339
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดร้างในบางกอก / ประภัสสร์ ชูวิเชียร
ชื่อผู้แต่งประภัสสร์ ชูวิเชียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกBQ6337.ก4 ป46 2559,726.143 ป17116ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
340
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดสวนดอก : สุสานหลวงของเจ้านายฝ่ายเหนือ / ผู้ค้นคว้าเรียบเรียง ระชา ภุชชงค์
ชื่อผู้แต่งระชา ภุชชงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2559
เลขเรียกBQ6337.C5ส53 ว64,ภน 294.3435 ร112ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
341
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ประทีป เพ็งตะโก
ชื่อผู้แต่งประทีป เพ็งตะโก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2559.
เลขเรียกBQ6337.พ2ช9 ป46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
342
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาทรรศน์ : รวมผลงานวิชาการทางปรัชญาและศาสนา / วิทยา ศักยาภินันท์
ชื่อผู้แต่งวิทยา ศักยาภินันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561
เลขเรียกBQ4040 ว63 2561,294.3 ว582ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
343
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศรัทธาข้ามพรมแดน = Boundless faith / ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกBL65.ว8 ศ64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
345
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมองเศรษฐี / ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ; อภิชญา ไชยพยอม วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559
เลขเรียกBF 637.S8 ข455ส 2559,158.1 ข512ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา