Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงในเอเซียตะวันออก : เมื่อจีนแกร่งอเมริกากร้าว / เจ้าของ, สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา ในพระราช...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบัน, 2561.
เลขเรียกJZ1734 ค56 2561,341.2473 ค181(4) 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ มนุษย์กับการเมือง / ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.
ชื่อผู้แต่งชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกJA 71 ช116คว 2561,320 ช415ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายแดนศึกษากับเขต-ขันธ์วิทยาของพื้นที่/ระหว่าง = Limology / จักรกริช สังขมณี.
ชื่อผู้แต่งจักรกริช สังขมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียกJC319 .จ62 2561,320.12 จ111ล 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุลาการธิปไตย ศาล และการรัฐประหาร / สมชาย ปรีชาศิลปกุล...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งสมชาย ปรีชาศิลปกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2561.
เลขเรียกJQ1745 ต74 2561,320.9593 ส239ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่น จังหวัดสุโขทัย / ดาริน คงสัจวิวัฒน์ text
ชื่อผู้แต่งดาริน คงสัจวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJQ1749.A53S85 ด64 2561,324.2092 ด4นสท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่น จังหวัดอุดรธานี / คะนอง พิลุน text
ชื่อผู้แต่งคะนอง พิลุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJQ1749.A795 ค231น,324.2092 ค2นอด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ / สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ text
ชื่อผู้แต่งสุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJQ1749.A53U88 ส7น 2561,324.2092 ส8นอต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย / ปวริศร เลิศธรรมเทวี, อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ.
ชื่อผู้แต่งปวริศร เลิศธรรมเทวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียกJZ5490 ป493 2561,341.2473 ป17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตย DIY : Democracy "Do it yourself" ประชาธิปไตยเริ่มง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเรา / ประวิตร รัตนเพ...
ชื่อผู้แต่งประวิช รัตนเพียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2561
เลขเรียกJQ1749.A15 ป46 2561,321.8 ป375ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้อพยพและผู้ลี้ภัยคือชายหญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ [จุลสาร] = Migrants and refugees : men and wome...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.), 2561.
เลขเรียกJZ ค3ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2561].
เลขเรียกJQ1745.A55P64 ร54 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ text
ชื่อผู้แต่งอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
เลขเรียกJC571 อ795 2561,323 อ796ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ / ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์.
ชื่อผู้แต่งปฐมาวดี วิเชียรนิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.
เลขเรียกJQ1741.A2 ป34 2561,320.9593 ป145ล
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบ / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียกJF56.T5 ส7อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนชุดวิชาหลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียกJQ1745 ส7อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา