Found: 125  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องZen in Brazil : the quest for cosmopolitan modernity [electronic resource] / Cristina Rocha.
ชื่อผู้แต่งRocha, Cristina.
พิมพลักษณ์Honolulu : University of HawaiĘ»i Press, ©2006.
เลขเรียกBQ9262.9.B6 R63 2006eb,294.3/9270981
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
107
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี = The commodification ofubonratcha...
ชื่อผู้แต่งกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกBQ4570 .ก43 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
108
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องกระแสการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในมาเลเซียก่อนและหลังได้รับเอกราช = Islamic revivalism in Malaysia before a...
ชื่อผู้แต่งภัทรมน กาเหย็ม.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBP161.2 .ภ63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
109
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่และบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน = Persistenc...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์นภัส จินดาวงค์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBQ7805 .พ64 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
110
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
ชื่อผู้แต่งจตุพร เพชรบูรณ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกBQ4990.ท9 จ37 2559EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
111
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องคำเรียกประเภทผีของคนไทยในชุมชนวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพัน...
ชื่อผู้แต่งมนสิการ เฮงสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBF1468.ท9 ม35 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
112
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องคู่มือดับทุกข์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556] (สมุทรปราการ : สตาร์บูมอินเตอร์พริ้นท์)
เลขเรียกBQ4235 ค695 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ : โครงสร้างเนื้อหาและบทบาทในสังคมไทย = Myth of the five Buddhas : structure,c...
ชื่อผู้แต่งอนุชา พิมศักดิ์.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBQ4670 .อ37 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
114
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องตำนานไทยพุทธและมลายูมุสลิม : อำนาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทย = Legends of Thai Buddhists and Malayu...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ แสงทอง.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกBQ1029.ท9 พ67 2551EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
115
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องบทบาทและอิทธิพลของศาสนาอิสลามในหมู่เกาะอินโดนีเซียตั้งแต่ต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 / โดย รัตนา อุณห...
ชื่อผู้แต่งรัตนา อุณหะสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
เลขเรียกBP63.I5 .ร62EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
116
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องประกันชีวิตด้วยธรรมะ [sound recording]/ เสียงบรรยายโดย กำพล ทองบุญนุ่ม.
ชื่อผู้แต่งกำพล ทองบุญนุ่ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเพื่อนคุณธรรม, 2555.
เลขเรียกBQ4138.T5 ก581
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
117
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องพระคเณศ : ตำนานและพิธีกรรมในสังคมไทย = Ganesha : myth and ritual in Thai society / ราชันย์ เวียงเพิ่...
ชื่อผู้แต่งราชันย์ เวียงเพิ่ม.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBL1225.G34 ร62 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
118
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องพระพรปีใหม่ 2553 / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกBQ5415 ส244 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
119
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องพระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกBQ568.ห7 ศ74 2549EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
120
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องสิเน่หาแห่งเพศ : ชีวิตและความรักของผู้หญิงมุสลิมโสดในจังหวัดปัตตานี = Sexual passion : lives and lov...
ชื่อผู้แต่งจิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBP163 .จ63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา