Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการถวายฎีกาและการจัดระเบียบราชการศาลฎีกา พ.ศ. 2417-2455 / โดยนันทกา พลชัย.
ชื่อผู้แต่งนันทกา พลชัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.
เลขเรียกJQ1748 .น62EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย = Thep...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย ศุภผล.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกJQ1745.A1 ศ74 2556EB,JQ1745.A1 ศ74 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้อำนวยการในการบริหารจัดการขององค์การมหาชนในประเทศไทย = There...
ชื่อผู้แต่งแพรฤดี ลำธารทรัพย์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกJC330 .พ84 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ [electronic resource] / จัดทำโดย กรมคุ้มครองสิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, [2551].
เลขเรียกJC571 ค74 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องชุดผลงานวิจัยเด่น 10 ปี [electronic resources] / รวบรวมโดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [2551].
เลขเรียกJQ1749.A15 ช73 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากรัฐธรรมนูญ 2550 [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกJC580.T5 ฐ63 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2555 [electronic resource] / กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, 2555.
เลขเรียกJQ1744 น64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องนโยบายการศึกษากับการสร้างเอกภาพในสังคมของประเทศมาเลเซีย ค.ศ. 1957-1971 / โดย พัชรินทร์ สวนฐิตะปัญญา.
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ สวนฐิตะปัญญา.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
เลขเรียกJA76 .พ63EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทความวิชาการดีและดีเด่นประจำปี 2522-2548 [electronic resource] / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
เลขเรียกJQ1745.A1 บ32 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทบาทของสุขาภิบาลที่มีต่อการปกครองตนเองในท้องถิ่นระหว่างปี พ.ศ. 2441-2476 / โดย ประภัสสร อินธิแสน.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร อินธิแสน.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
เลขเรียกJS7403.A6P8 ป49EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทสรุปรายงานผลการดำเนินงาน การพูดจาหาทางออกประเทศไทย 108 เวที / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกJC491 บ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการและงานวิจัย [computer file] : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).
พิมพลักษณ์สารคาม: วิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกJQ1745/bก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2558].
เลขเรียกJA64.T5 ส646 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเอกสารทางวิชาการการเมืองการปกครองของประเทศออสเตรเลีย [electronic resource] / [ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2552]
เลขเรียกJQ4018 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [computer file]/ [คณะผู้ว...
ชื่อผู้แต่งกนก วงษ์ตระหง่าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2550.
เลขเรียกJS7415.ก262 ก123
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา