Found: 280  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบารัค โอบามา ผมลิขิตชีวิตเอง / บารัค โอบามา, เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโอบามา, บารัค 1961-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกE185.97.O23 อ285 2552,923.2 อ 959 บ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านฉันมหัศจรรย์/ สำนักพิมพ์ห้องเรียน.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์ห้องเรียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง , 2553
เลขเรียกPZ90.T5 ก351(3) 2553,E ส691บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประธานาธิบดี คนหนุ่มไฟแรง จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ / ต้นคำ ไชยสมหมาย ; ศมิษฐา อมรปาน, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งต้นคำ ไชยสมหมาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2534.
เลขเรียกE842 ต3ป 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประธานาธิบดี จอห์นสัน / โดย ไทยน้อย (นามแฝง)
ชื่อผู้แต่งเสลา เรขะรุจิ 2460-2520.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2507.
เลขเรียกE847 ส7,923.173 ส257บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา / ลำจุล ฮวบเจริญ
ชื่อผู้แต่งลำจุล ฮวบเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกE178.1 ล331 2557,973 ล331ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 2 / อรพินท์ พงษ์ภักดี.
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ พงษ์ภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียกE661 อ43,973 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1865-1945 : ยุคหลังสงครามกลางเมือง-สงครามโลกครั้งที่สอง / สมร นิติท...
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
เลขเรียกE661 .ส44,973.8 ส275ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ค.ศ.1865-1945 ยุคหลังสงครามกลางเมือง-สงครามโลกครั้งที่ 2 / สมร นิติทัณฑ์ป...
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช, 2525.
เลขเรียกE661 ส4,973.8 ส 213 ป 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคปัจจุบัน.
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2516.
เลขเรียกE178 .ส67,973 ส 663 ป 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สังเขปของสหรัฐอเมริกา / โดย แอลแลน เนวินส์ และเฮนรี่ สตีล คอมแมเจอร์ ; แปลโดย ไพฑูรย์ ...
ชื่อผู้แต่งเนวินส์, แอลแลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2513.
เลขเรียกE463 .น57 2513,973 น 889 ป 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สังเขปของสหรัฐอเมริกา / แปลโดบ ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ นพรัตน์; แปลจาก A short hi...
ชื่อผู้แต่งเนวินส์, แอลแลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519.
เลขเรียกE178 น796ป ล.1-2 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / สำนักข่าวสารอเมริกัน.
ชื่อผู้แต่งสำนักข่าวสารอเมริกัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [253-].
เลขเรียกE178 ส6ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสังเขป / แปลโดย สุภัทรา วรรณพิณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารอเมริกัน, [253-].
เลขเรียกE178 ป4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติสังเขป 41 ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา / อบรม สินภิบาล.
ชื่อผู้แต่งอบรม สินภิบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกE176.1 .อ36,923.1593 อ15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา