Found: 452  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
421
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักศรัทธาเบื้องต้นสำหรับมุสลิมใหม่ / อามีน ลอนา
ชื่อผู้แต่งอามีน ลอนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัซซาบิกูน, 2560
เลขเรียกBP166.78 อ64 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
423
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจตื่นรู้ / ธรากร กมลเปรมปิยะกุล และณัฐนภ ตระกลธนภาส, เขียน
ชื่อผู้แต่งธรากร กมลเปรมปิยะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Sook, 2559.
เลขเรียกBF637.S4 ธ46,294.304 ธ172ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
424
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจไม่จนมุม / ดีเจอ้อย, ดีเจอั๋น [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออล บุ๊คส์, 2559
เลขเรียกBF575.L8 ด232 2559,089.9591 น162ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
425
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลประชานาถ (ปรีชา ตุฎฐจิตฺโต)
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ม.ป.พ., 2559?]
เลขเรียกBQ964 อ39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
426
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรวชิรคุณ (ทุเรียน สุเมโธ) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี อดีตเจ...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกBQ6337.พ7พ47 อ38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
427
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าเอาใจไปติดกับอดีต อย่าโยนชีวิตไปอยู่ในอนาคต ทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่คุณเลือก = The Rules of life...
ชื่อผู้แต่งเทมพลาร์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกBJ1581.2 ท637อ 2559,170.44 ท566อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
428
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็จพระสังฆราช.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระสังฆราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , ม.ป.ป.
เลขเรียกBQ 4075 ส40อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
429
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ดีแห่งหนึ่งของโลก : สอนวิธีคิด = Harvard's 4:30 / โดย เหวย์ ซิ่วอิง ; แปลแล...
ชื่อผู้แต่งเหวย์, ซิ่วอิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกBF637.C5 ห621ฮ 2559,378.73 ห85ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
430
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาสมอง / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรสเตอร์ บุ๊ค, [2559]
เลขเรียกBF575.H27 ด493ก 2555,158.1 ด217ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
431
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาะชายผ้าเหลือง / จัดทำโดย คณะสงฆ์วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พิมพลักษณ์นครปฐม : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2559.
เลขเรียกBQ1029.ท9 ก75 2559,294.383 ก839
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
432
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิดเพราะกรรมหรือความซวย / สม สุจีรา ; pornchai, ภาพ
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2559.
เลขเรียกBQ4570.S63 ส-ก 2559,294.3365 ส231ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
433
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับความสำเร็จผู้นำโลก = Secrets of world leaders success / พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ, เขียน
ชื่อผู้แต่งพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกBF637.S8 พ62,158.2 พ352ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
434
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซนกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น = Zen and Japanese culture / Daisetsu Suzuki ; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ แปล
ชื่อผู้แต่งสุสุกิ, ไดเซะทสึ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บิ, 2559
เลขเรียกBQ9262.9.ญ6 ส772 2559,294.3927 ส484ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
435
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็นคนหัวดีด้วย วิธีการจำ ภายใน 1 นาที = Honto ni atama ga yokunaru ippunkan kiokuh...
ชื่อผู้แต่งอิชิอิ, ทาคาชิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิงโก, 2559.
เลขเรียกBF371 ท-ป 2559,153.12 อ716ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา