Found: 248  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักคือการขอบคุณกันและกัน / ชิงชิง กฤชเทียมเมฆ.
ชื่อผู้แต่งสาธิดา กฤชเทียมเมฆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียกBF575.L8 ส64 2558,741 ร622 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักเป็นภายใน 24 ชั่วโมง / พงษ์รพี บูรณสมภพ
ชื่อผู้แต่งพงษ์รพี บูรณสมภพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2558
เลขเรียกBF 632 ต233ร,158.1 พ161ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์สัตว์ในวัฒนธรรมเขมร : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย คงเพียรธรรม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียกBL439 .ช64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจ...
ชื่อผู้แต่งเกษตรชัย และหีม
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558
เลขเรียกBP176 ก75 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราโชวิทิตพิไชย สรรตำราว่าด้วยการเป็นนักบริหารและนักปกครองที่ดี / สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ฯ, 2558.
เลขเรียกBQ4160 .ร62 2558,172.2 ร438 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ซื่อๆ / หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา, 2558.
เลขเรียกBQ5335 .ค68 2558,294.308 ห313ร 2557 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ระวังศีล 227 / โดยศักดา วิมลจันทร์, ผู้เขียน เรียบเรียง วาดภาพและออกแบบ
ชื่อผู้แต่งศักดา วิมลจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พื้นฐาน, 2558.
เลขเรียกBQ6140 ศ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / ดำรงค์พันธ์ อินฟ้าแสง บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : อักษรสวรรค์การพิมพ์, 2558.
เลขเรียกBQ6337.พ72ช63 ว64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ : พุทธสถาน ปูชนียวัตถุ ศาสนวัตถุ ถาวรวัตถุ และสถานที่สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกBQ6337.C47Y29 ว214 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดนางนอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดนางนอง, 2558.
เลขเรียกBQ6337.ก4 น62 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก / พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร ค้นคว้าและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งพระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2558?]
เลขเรียกBQ6337.พ6พ47 ป24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดหัวลำโพง / พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร.
ชื่อผู้แต่งพระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2558.
เลขเรียกBQ6337.ก42ห65 ป24 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม / [คณะทำงาน พระครูปลัดพงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ, พระมหาสมชาย วรเมธี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาย., 2558.
เลขเรียกBQ5125.M8 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีปลาเป็น / พศิน อินทรวงศ์
ชื่อผู้แต่งพศิน อินทรวงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558
เลขเรียกBQ4570.L5 พ183 2558,294.301 พ479ว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา