Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี = The commodification ofubonratcha...
ชื่อผู้แต่งกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกBQ4570 .ก43 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระแสการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในมาเลเซียก่อนและหลังได้รับเอกราช = Islamic revivalism in Malaysia before a...
ชื่อผู้แต่งภัทรมน กาเหย็ม.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBP161.2 .ภ63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่และบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน = Persistenc...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์นภัส จินดาวงค์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBQ7805 .พ64 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
ชื่อผู้แต่งจตุพร เพชรบูรณ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกBQ4990.ท9 จ37 2559EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคำเรียกประเภทผีของคนไทยในชุมชนวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพัน...
ชื่อผู้แต่งมนสิการ เฮงสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBF1468.ท9 ม35 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ : โครงสร้างเนื้อหาและบทบาทในสังคมไทย = Myth of the five Buddhas : structure,c...
ชื่อผู้แต่งอนุชา พิมศักดิ์.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBQ4670 .อ37 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องตำนานไทยพุทธและมลายูมุสลิม : อำนาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทย = Legends of Thai Buddhists and Malayu...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ แสงทอง.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกBQ1029.ท9 พ67 2551EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทบาทและอิทธิพลของศาสนาอิสลามในหมู่เกาะอินโดนีเซียตั้งแต่ต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 / โดย รัตนา อุณห...
ชื่อผู้แต่งรัตนา อุณหะสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
เลขเรียกBP63.I5 .ร62EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพระคเณศ : ตำนานและพิธีกรรมในสังคมไทย = Ganesha : myth and ritual in Thai society / ราชันย์ เวียงเพิ่...
ชื่อผู้แต่งราชันย์ เวียงเพิ่ม.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBL1225.G34 ร62 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกBQ568.ห7 ศ74 2549EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสิเน่หาแห่งเพศ : ชีวิตและความรักของผู้หญิงมุสลิมโสดในจังหวัดปัตตานี = Sexual passion : lives and lov...
ชื่อผู้แต่งจิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBP163 .จ63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์กับการสร้างเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ : ขนบนิยมและพลวัตในประวัติพระเกจิอาจารย์ในสังคมไทยภ...
ชื่อผู้แต่งสายป่าน ปุริวรรณชนะ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกBQ893 .ส64 2555EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา