Found: 118  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
ชื่อผู้แต่งจตุพร เพชรบูรณ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกBQ4990.ท9 จ37 2559EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
107
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคำเรียกประเภทผีของคนไทยในชุมชนวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพัน...
ชื่อผู้แต่งมนสิการ เฮงสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBF1468.ท9 ม35 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
108
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคู่มือดับทุกข์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556] (สมุทรปราการ : สตาร์บูมอินเตอร์พริ้นท์)
เลขเรียกBQ4235 ค695 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
109
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ : โครงสร้างเนื้อหาและบทบาทในสังคมไทย = Myth of the five Buddhas : structure,c...
ชื่อผู้แต่งอนุชา พิมศักดิ์.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBQ4670 .อ37 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
110
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องตำนานไทยพุทธและมลายูมุสลิม : อำนาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทย = Legends of Thai Buddhists and Malayu...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ แสงทอง.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกBQ1029.ท9 พ67 2551EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
111
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทบาทและอิทธิพลของศาสนาอิสลามในหมู่เกาะอินโดนีเซียตั้งแต่ต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 / โดย รัตนา อุณห...
ชื่อผู้แต่งรัตนา อุณหะสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
เลขเรียกBP63.I5 .ร62EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
112
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพระคเณศ : ตำนานและพิธีกรรมในสังคมไทย = Ganesha : myth and ritual in Thai society / ราชันย์ เวียงเพิ่...
ชื่อผู้แต่งราชันย์ เวียงเพิ่ม.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกBL1225.G34 ร62 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
113
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพระพรปีใหม่ 2553 / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกBQ5415 ส244 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกBQ568.ห7 ศ74 2549EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
115
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ความสุขของคนไทยในเขตชนบท [computer file] = Happiness of Thai people in rural a...
ชื่อผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : NIDA, 2553.
เลขเรียกBF 575 .H27 พ32 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
116
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวัดในอำเภอบางบัวทอง [electronic resource] = Temples in Bangbuathong, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก.
ชื่อผู้แต่งพิศาล บุญผูก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียกBQ6337.N61 พ757ว 2551,อ้างอิง 294.33 พ757ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
117
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสิเน่หาแห่งเพศ : ชีวิตและความรักของผู้หญิงมุสลิมโสดในจังหวัดปัตตานี = Sexual passion : lives and lov...
ชื่อผู้แต่งจิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBP163 .จ63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
118
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์กับการสร้างเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ : ขนบนิยมและพลวัตในประวัติพระเกจิอาจารย์ในสังคมไทยภ...
ชื่อผู้แต่งสายป่าน ปุริวรรณชนะ.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกBQ893 .ส64 2555EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา