Found: 505  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนที่ทำงานเก่งที่สุดในโลกเขาทำอะไรกัน = The fred factor / Mark Sanborn ; ผู้แปล, ปิติ วัฒนาธร
ชื่อผู้แต่งแซนบอร์น, มาร์ค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วีเลิร์น, 2559
เลขเรียกBF637.S8 ซ818ค 2559,158 ซ818ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเก่งสร้างได้ อารยโมเดล สมรรถนะ KSL31220 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2559
เลขเรียกBF637.S8 ก-ค 2559,155.25 ก768ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเจ็บไข้ ผู้โชคดี / จักรพงศ์ ไพบูลย์, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ ไพบูลย์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559.
เลขเรียกBQ 4195 จ11 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไม่รู้จักตัวเอง = Awareness / Anthony de Mello เขียน : ภัทริณี เจริญจินดา, แปล.
ชื่อผู้แต่งเดอ เมลโล, แอนโทนี ค.ศ. 1931-1987.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โอ้มายก้อด, [2559].
เลขเรียกBX2350.2 ด915 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักรสอุมามิ / พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)
ชื่อผู้แต่งพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ทันโลกทันธรรม, 2559
เลขเรียกBF 575.ร6 พ322ค,294.3444 พ322ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของจักรวาล ทางแห่งนิพพาน / สม สุจีรา
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2559
เลขเรียกBQ4570.S63 ส-ค 2559,294.3375 ส231ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จของผู้ชายบอกได้ตอนอายุ 20s = Everything of men's life can be changed in their twenties / น...
ชื่อผู้แต่งนัม, อินซุก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2559
เลขเรียกBF637.S8 น-ค 2559,158.2 น433ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขจากภายใน = Spontaneous happiness / Andrew Weil ; อายุรี ชีวรุโณทัย, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งไวล์, แอนดรู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2559.
เลขเรียกBF175.4.C68 ว981
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขอยู่ที่ใจ หันมาเมื่อไหร่ก็เจอ / พระไพศาล วิสาโล ; อรรถนิติ ลาภากรณ์ ผู้วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียกBQ5680.H3 พ355 2560,152.42 พ996ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ...
ชื่อผู้แต่งจตุพร เพชรบูรณ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกBQ4990.ท9 จ37 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาพระมหาชนก = Mahajanaka / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.
ชื่อผู้แต่งรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกBQ1470.M35942 ร72 2559,294.3827 ร639ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ชนะมาร (ตำราพัฒนาจิต เล่ม 4) / ผู้แต่งไม่มีชื่อ ; พิสูจน์อักษรและพิมพ์ต้นฉบับ, ยุทธพล กนกพร, ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยบางพิเชษฐ์, 2559.
เลขเรียกBQ5630.A6 ค262 ล.4 2559,294.304 ค532 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถาม 10 ข้อ ที่หนุ่มสาวถาม [จุลสาร].
พิมพลักษณ์New York : Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., 2016 [2559].
เลขเรียกBR ค63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดการใหญ่ ให้ใช้กึ๋น = Think like an athlete / เดวิท นิโคลสัน, เขียน ; มิ่งขวัญ เจริญนิจนิยม, แปล...
ชื่อผู้แต่งนิโคลสัน, เดวิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2559.
เลขเรียกBF 637 .S8 น31 2559,158.1 น554ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา