Found: 505  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียกBF636 ส121,294.3444 ส243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่ / พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
เลขเรียกBF632 ญ241ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, 2559, [2016]
เลขเรียกBQ4190 ส243ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงรักษาสุขภาพสำหรับบรรพชิต / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกBQ4570.M4 ก64 2559,613 ส691ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เถลิงราชย์นวธรรมราชา = Reverence for the Buddha relics on auspicious occasi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2559, [2016]
เลขเรียกBQ924 ก461 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทย / แสวง อุดมศรี
ชื่อผู้แต่งแสวง อุดมศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกBQ 6140 ส77 2559,294.366 ส969ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ / กิจจา บานชื่น
ชื่อผู้แต่งกิจจา บานชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกBF723.P4 ก637 2559,155.25 ก637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา : มองเมื่อ 30 ปีก่อน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2559.
เลขเรียกBQ 4570 .S6 พ17กศ 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล = Promotion of Virtue, Ethics, and Good Governance / สภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาพัฒนาการเมือง, 2559
เลขเรียกBF724.3.R3 ก522,170 ก499ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เหตุผล : ตรกวิทยาเชิงปฏิบัติ / ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกBC177 .จ75 2559,160 ก279
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้แนวทางของ "โครงการเพิ่มพลังทางการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก" เพื่อส่งเสริม...
ชื่อผู้แต่งสิริสิชญ์ เตชะเจษฏารังสี.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559].
เลขเรียกBQ5630.S16 ส732ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of Buddhism in world civilization / พระพรหมคุณาภรณ...
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2559, [2016]
เลขเรียกBQ274 พ349ก 2559,294.309 พ349ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขยันให้ถูกที่ทำงานไม่ถึงปีก็สำเร็จ / โชยองฮวัน ; ตรองสิริ ทองคำใส, แปล
ชื่อผู้แต่งโช, ยองฮวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2559.
เลขเรียกBF481 ช799 2559,158.7 ช799ข 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอฉันลืมเธอ (ได้ก่อน) / บาร์จเฉยๆ [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งปณัตกร ใจหมั่น
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ภาพพิมพ์, 2559
เลขเรียกBF575.U57 ป146ข 2559,152.41 �148�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อโต้แย้งปัญหาศาสนา : อธิบายข้อขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของศาสนาอิสลาม ซึ่งมักจะกล่าวโต้แย้งกันอย...
ชื่อผู้แต่งอับดุลการีม วันแอเลาะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วงศ์เสงี่ยม, 2559.
เลขเรียกBP134 .อ63 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา