Found: 721  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบวชพระ / ปฤณ อัครผลพานิช เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งปฤณ อัครผลพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557.
เลขเรียกBQ5220 ป477 2557,294.35 ป477ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผูกใจเพื่อน มัดใจชาย เจ้านายรัก / เคอ เหยียนถิง ; รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งเหยียนถิง, เคอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-to อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกBF637.C45 ห74 2557,158.2 ห616ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์ : บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปลไทย มนต์พิธีแปล สวดมนต์พิเศษ และสวดมนต์แป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2557.
เลขเรียกBQ5779 .ค73 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพุทธมามกะ / ประพิมพร เฉลิมอากาศ, จรุญ โพธิ์บุญ, รวบรวม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ด่านสุทธาการพิมพ์, [2557].
เลขเรียกBQ897 ค695 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ ; เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557
เลขเรียกBV4219 พ-ค 2557,294.304 พ44ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมนุษย์ : บทความพิเศษคนจนคนรวยเพราะกรรมเก่าจริงหรือ? / ปุ่น จงประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งปุ่น จงประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 255.
เลขเรียกBQ4138.T5 พ831ค 2558,294.301 พ244ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างสรรค์ของคนช่างคิด = TIY Think It Yourself : a creative toolbook / อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล.
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Unifinished project Publishing, 2557.
เลขเรียกBF441 อ4ค 2557,153.42 อ269ท 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตรค่ายเยาวชนทูตคุณธรรม นำไทยสู่อาเซียน / ผู้เรียบเรียง กลุ่ม Blackbox และ กลุ่ม why I wh...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน), 2557.
เลขเรียกBJ1668.T5 ค7 2557,370.114 คย695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออุบาสก อุบาสิกา : บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นแปลไทย / ธรรมสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2557?], [2014]
เลขเรียกBQ5578.T5 ค695 2557?,294.34 ค241
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค้นหาความสุขจากชีวิตที่เรียบง่าย / พลูฟ้า รัตนชมพู
ชื่อผู้แต่งพลูฟ้า รัตนชมพู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นคิด, 2557
เลขเรียกBJ1588 พ-ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฅ...ฅนเปลี่ยนแปลง / ชลียา ทองมั่ง.
ชื่อผู้แต่งชลียา ทองมั่ง.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2557
เลขเรียกBF63.C5 ช46 2557,100 ช256ฅ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานไม่ประจำ 2 : อิสระรารา คาเท่าไหร่? / วิสูตร แสงอรุณเลิศ
ชื่อผู้แต่งวิสูตร แสงอรุณเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต๊อคทูมอร์โรว์ จำกัด, 2557
เลขเรียกBF481 ว796ง 2557,158.1 ว384ง 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจงหางานที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำได้ = Future : my job / คิมรันโด และอีแจฮยอก, เขียน ; นาริฐา สุขประมา...
ชื่อผู้แต่งคิม, รันโด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : springbooks, 2557.
เลขเรียกBF481 ค6จ 2557,158.6 ร385จ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / คณะกรรมการฝ่ายจัดท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2557.
เลขเรียกBQ5025 พ877,92 พจ877
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดสวนรอบบ้านด้วย...หลัก "ฮวงจุ้ย" / จันทรา อู่สุวรรณ, เรียบเรียง ; อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2557
เลขเรียกBF1779.F4 จ 2557,133.3337 อ163จ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา