Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ [electronic resource] / จัดทำโดย กรมคุ้มครองสิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, [2551].
เลขเรียกJC571 ค74 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องชุดผลงานวิจัยเด่น 10 ปี [electronic resources] / รวบรวมโดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [2551].
เลขเรียกJQ1749.A15 ช73 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากรัฐธรรมนูญ 2550 [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกJC580.T5 ฐ63 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2555 [electronic resource] / กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, 2555.
เลขเรียกJQ1744 น64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทความวิชาการดีและดีเด่นประจำปี 2522-2548 [electronic resource] / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
เลขเรียกJQ1745.A1 บ32 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2558].
เลขเรียกJA64.T5 ส646 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา