Found: 127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงเขต อำเภอ ตำบล เทศบาล และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด พ.ศ. 2548 / กลุ่มบริหารและพัฒนาแผนที่สถิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2549
เลขเรียกG8025 ผ932 2549,อ 912.593 ส37ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำยม : ป่าสักทอง...วิถีชีวิตของคนสะเอียบ / สายัณน์ ข้ามหนึ่ง, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยชุมชน, 2549.
เลขเรียกGB568.81.ท9 ม73,333.73 ม75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแฮนด์บอล / สมศักดิ์ ศิริอนันต์, สุนันทา เทียมเพ็ชร
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ศิริอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546.
เลขเรียกGV1017.ฮ8 ส284 2546,796.31 ส 225 ฮ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกหน้าล้านนา : พัฒนาการการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หิมพานต์และการก่อกู่ / ภูเดช แสนสา
ชื่อผู้แต่งภูเดช แสนสา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2556.
เลขเรียกGT3278.A3N61 ภ653,301.29593 ภ73ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใต้แค่นี้ -- ทำไมไม่เที่ยว / วรัฏฐ์ พอนอ่วม
ชื่อผู้แต่งวรัฏฐ์ พอนอ่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรูไลฟ์ ; 2555.
เลขเรียกG155.T5S6 ว46 2555,915.9304 ว171ต 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในน้ำมีใจ / บรรณาธิการบทความ ธีรภาพ โลหิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2555.
เลขเรียกGB1399.5.T5 น961,363.3493 น93น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยศึกษา / คณะกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; ยุพร แสงทักษิณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
เลขเรียกGT3405.ท9 ท94 2545,959.3 ท96
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา