Found: 155  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำกีฬาเพื่อทุกคน / ศุกล อริยสัจสี่สกุล text
ชื่อผู้แต่งศุกล อริยสัจสี่สกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกGV837 ศ656 2560,797.21 ศ656ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์การกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2550.
เลขเรียกGV567 ร63 2550,QT13 ศ337 2550,อ 796 ศ64ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการแสดงโนรา : การอนุรักษ์ การพัฒนา และการสืบสาน / บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร.
ชื่อผู้แต่งบุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2553.
เลขเรียกGV1796.N67 บ73 2553,791.1 บ73ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำนาและผลกระทบต่อชาวนาบ้าน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / มาลินี จุฬามณีรัตน...
ชื่อผู้แต่งมาลินี จุฬามณีรัตน์
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกGT5899.R5 ม497ศ 2545,390.4631 ม 611 ศ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2550- / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551-
เลขเรียกLB2846 ส691ส,Gov ศธ 03.2/2550
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม = Satellite Atlas of thailand / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภู...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกG2375 ส63 2553,912.593 ว73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่่ 4 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2550 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข , 2550
เลขเรียกGR880 ง63 2550,QV 766 ส473 2550,615.88 ส17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสานฝันสู่เส้นชัยบริหารสไตล์ดรักเกอร์ = Moshi koko yakyu no joshi manager ga Drucker no "Management...
ชื่อผู้แต่งอิวาซากิ, นัตสึมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกGV875.7 .อ65 2555,658 อ751ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต / คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกGF41 ส 2557,304.2 ก85ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดเมืองน่าเที่ยว / บีวาว แฟมิลี่.
ชื่อผู้แต่งบีวาว แฟมิลี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บีวาว, 2555.
เลขเรียกG155.T5 บ655 2555,915.9304 บ37ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน = Principles of sustainable environmental management / สุกาญจน...
ชื่อผู้แต่งสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550
เลขเรียกGE300 ส7ห 2550,WA671 ส739ห 2550,333.72 ส41ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด [Text]
ชื่อผู้แต่งสนธยา สีละมาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกGV711.5 ส191 2560,796.077 ส191ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการมัคคุเทศก์ = Tourist guide / ฉันทัช วรรณถนอม.
ชื่อผู้แต่งฉันทัช วรรณถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551.
เลขเรียกG154 ฉ253 2551,910.2 ฉ115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry / นิศา ชัชกุล
ชื่อผู้แต่งนิศา ชัชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกG155.A1 น687 2555,338.4791 น75อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry / โดย นิศา ชัชกุล.
ชื่อผู้แต่งนิศา ชัชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกG155.ท9 น65 2550,338.4791 น38อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา