Found: 127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่่ 4 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2550 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข , 2550
เลขเรียกGR880 ง63 2550,QV 766 ส473 2550,615.88 ส17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต / คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกGF41 ส 2557,304.2 ก85ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดเมืองน่าเที่ยว / บีวาว แฟมิลี่.
ชื่อผู้แต่งบีวาว แฟมิลี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บีวาว, 2555.
เลขเรียกG155.T5 บ655 2555,915.9304 บ37ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน = Principles of sustainable environmental management / สุกาญจน...
ชื่อผู้แต่งสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550
เลขเรียกGE300 ส7ห 2550,WA671 ส739ห 2550,333.72 ส41ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการมัคคุเทศก์ = Tourist guide / ฉันทัช วรรณถนอม.
ชื่อผู้แต่งฉันทัช วรรณถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551.
เลขเรียกG154 ฉ253 2551,910.2 ฉ115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry / โดย นิศา ชัชกุล.
ชื่อผู้แต่งนิศา ชัชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกG155.ท9 น65 2550,338.4791 น38อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกมส์พลศึกษา / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกGV1201 ป45,793.4 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องประกอบพระอิสริยยศ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐภัทร จันทวิช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 2551.
เลขเรียกGT3278 น236 2551,923.1593 น236ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทนนิส / สกายบุ๊กส์.
ชื่อผู้แต่งสกายบุ๊กส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2550.
เลขเรียกGV995 ท592 2550,796.342 ส123ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวให้รู้เปิดประตูสมอง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกG155.T5 ท53 2551,915.93 ท617 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนน้ำท่วมใหญ่เป็นน้ำใจตลาดหุ้น / บรรณาธิการ, ชนิสา ชุติภัทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุน "ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม", [2555?].
เลขเรียกGB1399.5.T5 ป74 2555,363.3493 ป917 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดหมากรุกไทย / โดย ต๋อ ปากน้ำ.
ชื่อผู้แต่งต๋อ ปากน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2548]
เลขเรียกGV1440.5.ท9 ต5,794.1 ต231ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางสนุก สุขที่ได้เรียนรู้ : Green recreation "30 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั่วไทย" / สาธิตา...
ชื่อผู้แต่งสาธิตา โสรัสสะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณัฐสุรงค์, 2555.
เลขเรียกG155.T5 ส63ส 2555,910 น616ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแดนมรณะสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา = The Mermuda triangle / วีรสุ, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวีรสุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2555
เลขเรียกG 558 ว37 2555,001.94 ว838ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2556 มาตราส่วน 1 : 500,000 / จัดทำโด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกG8026.R6 ผ86 2556,912.593 ผ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา