Found: 167  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมวยพลังภายในไทเก๊ก (มวยไท่จี๋ตระกูลหยาง) / โดย เสี่ยว อานต้า และ นรบรรณ
ชื่อผู้แต่งเสี่ยว, อานต้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546.
เลขเรียกGV504 ส949,613.7148 ส949ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมวยไทย ชัยสวัสดิ์ = Muaythai Chaisawat/ ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์
ชื่อผู้แต่งชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกGV1127.ท9 ช442 2557,796.83 ช442ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมัคคุเทศก์ = Tour guiding / พิมพรรณ สุจารินพงค์.
ชื่อผู้แต่งพิมพรรณ สุจารินพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
เลขเรียกG154.7 .พ64 2554,338.4791 พ718ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมัคคุเทศก์ = Tourist guide / รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกG154.7 .ร54 2550,338.4791 ร17ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยากายภาพ : วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม / งามพิศ สัตย์สงวน.
ชื่อผู้แต่งงามพิศ สัตย์สงวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกGN60 .ง65 2547,301 ง26ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม / นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ.
ชื่อผู้แต่งนิยพรรณ วรรณศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
เลขเรียกGN316 .น65 2550,301 น236ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาสุขภาพ = Health anthropology / บุญเลิศ สดสุชาติ
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ สดสุชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553.
เลขเรียกGN296 บ72,WA546.1 บ563ม 2553,573 บ72ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยล เยี่ยม เยือน เหย้า : แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.
ชื่อผู้แต่งบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
เลขเรียกG156.5.H47 บ73,915.93 บ446ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎกติกาและพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอล / บริษัทสกายบุ๊กส์
ชื่อผู้แต่งบริษัทสกายบุ๊กส์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ 2542
เลขเรียกGV1015.3 ว5 2542,796.325 บ573ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความอนาคตสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวไทยใครว่าไม่น่าห่วง / มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียกG155.ท9 ม66 2548,338.4791 ม32ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใครๆ ก็ทำได้ง่ายๆ / นายเกษตร ใจดี ; บรรณาธิการ, นักรบ พิมพ์ขาว
ชื่อผู้แต่งนายเกษตร ใจดี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์, 2556
เลขเรียกG155.T7 น-ร 2556,338.4791 ก58ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบำขแมร์ = Khmer dances / เพชร ตุมกระวิล แต่ง ; ภูมิจิต เรืองเดช แปล.
ชื่อผู้แต่งเพชร ตุมกระวิล.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : [มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์], 2548.
เลขเรียกGV1703.C3 พ73,792.809596 พ52ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักบี้ฟุตบอล / โกศล ยิ้มไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งโกศล ยิ้มไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียกGV945.4 ก961 2559,796.333 ก281ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกGov ศธ0510.1/2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2549.
เลขเรียกGov นร 09.1/2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา