Found: 185  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการโค้ชกีฬา / ชาญชัย อาจินสมาจาร ; ดวงพรรณ เอี่ยมจ้อย และ สมจินตนา พูลนาค, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, 2550.
เลขเรียกGV706.4 ช486,796.077 ช23จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาและคุณภาพบริการท่องเที่ยว / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เฟริ์นข้าหลวง, 2557.
เลขเรียกG155 บ563,338.4791 บ563จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา / บรรณาธิการ, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล ; [นิพนธ์ ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.
เลขเรียกHN700.55 ช583,GP WA 100 น236ช 2556,338.9593 ช583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรี กีฬา และการละเล่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / ไพบูลย์ ดวงจันทร์
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ ดวงจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2527
เลขเรียกGV1204.81.T364 พ978,796.095935 พ162ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลกเฮฮา นิทานอาเซียน / เรียบเรียง กองบรรณาธิการ ; ภาพ กลุ่มเบญจรงค์ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาส เอ็ดดูเคชั่น, 2555
เลขเรียกGR308 ต199 2555,398.20959 ต17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานหรรษา นิทานอาเซียน / เรียบเรียง กองบรรณาธิการ ; ภาพ กลุ่มเบญจรงค์ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาส เอ็ดดูเคชั่น, 2555
เลขเรียกGR308 ต359 2555,398.20959 ต215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้องรอด : เจาะลึกภัยพิบัติ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศุภกิจไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2558.
เลขเรียกGC221.7 ส274,363.3495 ส274ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถึงเวลาเผชิญภัยพิบัติ = Time to cope with disaster / ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ครั้งที่ 2 : 2557 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกGB 5014 ช865ถ 2557,610.733 ก46ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกGR312 ศ444ท 2557,398.09 ศ444ท 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเลสาบพัทลุง : สภาพปัญหา เหตุผล และข้อเท็จจริงในการกำหนดและเรียกชื่อ / ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล text
ชื่อผู้แต่งธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ เอส. พริ้นติ้ง. เฮ้าส์, 2558
เลขเรียกG 70.215 .T5 ธ37 2558,959.390 ธ649ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล / คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2562.
เลขเรียกGC1018 ท335,333.9164 ท335 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไม น้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง / นำพล คารมปราชญ์ และมานะ สุ่มทอง
ชื่อผู้แต่งนำพล คารมปราชญ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พริ้นท์ซิตี้, 2555
เลขเรียกGB 1399.5.T5 น216ท,551.489 น526ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวพุทธสถานแห่งอุษาคเนย์ / รณยุทธ์ จิตรดอน.
ชื่อผู้แต่งรณยุทธ์ จิตรดอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรีน คอร์เปอเรชั่น, 2554.
เลขเรียกG156.5.R44 ร125 2554,294.3657 ร14ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจนำเที่ยว = Tour business / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย, 2549.
เลขเรียกG154 .บ74 2549,338.4791 บ435ธ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา