Found: 127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกลยุทธ์การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ / สุพจน์ ปราณี
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ปราณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกGV1017.T24 ส826ค,796.337 ส 802 ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการและการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน / มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลั, 2551.
เลขเรียกG155.T5 ร643 2551,338.4791 ม192ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัย : Sukhothai handbook / จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ, จ...
ชื่อผู้แต่งจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียกG156.5.H47 จ6ค 2558,915.93 จ297ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ, ศุภฤกษ์ ตันศรีรัตนวงศ์
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกGB5014 .ป46 2549,WA295 ป413 2549,363.34 ป413ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการโค้ชกีฬา / ชาญชัย อาจินสมาจาร ; ดวงพรรณ เอี่ยมจ้อย และ สมจินตนา พูลนาค, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, 2550.
เลขเรียกGV706.4 ช486,796.077 ช23จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา / บรรณาธิการ, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล ; [นิพนธ์ ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.
เลขเรียกHN700.55 ช583,GP WA 100 น236ช 2556,338.9593 ช583
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้องรอด : เจาะลึกภัยพิบัติ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศุภกิจไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2558.
เลขเรียกGC221.7 ส274,363.3495 ส274ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเลสาบพัทลุง : สภาพปัญหา เหตุผล และข้อเท็จจริงในการกำหนดและเรียกชื่อ / ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล text
ชื่อผู้แต่งธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ เอส. พริ้นติ้ง. เฮ้าส์, 2558
เลขเรียกG 70.215 .T5 ธ37 2558,959.390 ธ649ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสายไหม / ผู้แปลthe silk road: พวงนิล คำปังสุ์ ; บรรณาธิการฉบับภาษาไทย : นวลจันทร์ คำปังสุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2555.
เลขเรียกG 163 ท374 2555,915 ท374
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจนำเที่ยว = Tour business / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย, 2549.
เลขเรียกG154 .บ74 2549,338.4791 บ435ธ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนันทนาการเพื่อการฝึกอบรมหลักการและการปฏิบัติ = Recreation for training : principles and practices / ...
ชื่อผู้แต่งสมานึก แก้ววิไล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกGV181 ส165 2560,790 ส46น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านภาคเหนือ / ผจงวาด กมลเสรีรัตน์, พัชณี ปี่เพราะ และ ศิริพรรณ พงศ์สิฏานนท์.
ชื่อผู้แต่งผจงวาด กมลเสรีรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545.
เลขเรียกGR312 .ผ22 2545,398.2 ผ12น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา