Found: 185  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะ (พละ 104) / ดวงพร ศิริสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งดวงพร ศิริสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2522.
เลขเรียกGV1798 .ด52,793.3 ดว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬามวยไทย : ขั้นตอนและเทคนิคการฝึก = Muay Thai sport / สมบูรณ์ ตะปินา.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ตะปินา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ [จัดจำหน่าย], 2553.
เลขเรียกGV1127.T5 ส4ก 2553,796.83 ส 179 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาว่ายน้า = Swimming sport / สุวัฒน์ กลิ่นเกษร (น้าติง)
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ กลิ่นเกษร (น้าติง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกGV837 ส876ก 2559,797.21 ส876ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมไทย / กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ text
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกGT5899.R5 ข5 2558,390.09593 ก171ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / มัลลิกา คณานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา คณานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกGR312 .ม63 2550,398.09593 ม377ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน = Fundamental knowledge for tourist gude and ASEA...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกG155 อ884 ล.1-2 2557,338.4791 ส481ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือหวัง--พลังใจ : บทบันทึกน้ำใจไมตรีพลังความร่วมมือ 1 ปี หลังธรณีพิบัติภัยสึนามิ = Hope and spirit ...
ชื่อผู้แต่งวารยา พึ่งตนเพียร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีงาม : คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ, [2549]
เลขเรียกGC222.T5 ว633 2549,363.3495 ว476ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกลยุทธ์การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ / สุพจน์ ปราณี
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ปราณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกGV1017.T24 ส826ค,796.337 ส 802 ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการและการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน / มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลั, 2551.
เลขเรียกG155.T5 ร643 2551,338.4791 ม192ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัย : Sukhothai handbook / จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ, จ...
ชื่อผู้แต่งจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียกG156.5.H47 จ6ค 2558,915.93 จ297ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ, ศุภฤกษ์ ตันศรีรัตนวงศ์
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกGB5014 .ป46 2549,WA295 ป413 2549,363.34 ป413ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวานรถึงเทวดา : มากซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสต์ / ยศ สันตสมบัติ
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกGN345.15 ย18 2557,301 ย54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการกีฬา /ภาสะวณิช.
ชื่อผู้แต่งธิรตา ภาสะวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
เลขเรียกGV706.4 ธ237 2559,796.077 ธ234จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา