Found: 214  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว (Tourism resources development and reservation) / โดย บุญเลิศ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์, 2549.
เลขเรียกG155.ท9 บ73 2549,910 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการจัดนำเที่ยว = Tour planning / โดย ฉันทัช วรรณถนอม
ชื่อผู้แต่งฉันทัช วรรณถนอม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เฟิร์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียกG155 ฉ261ก 2559,338.4791 ฉ261ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเพื่อการปรับตัวทางด้านอุปทาน / อิศรา ศานติศาสน์...[แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกG155.T4 ก 2557,WB700 ส356 2557,338.4791 ก278 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550- (สถานประกอบการ) ทั่วราชอาณาจักร / สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551-
เลขเรียกHC79.I55 ส634,Gov ทก 05.7/2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งโดยองค์กรพัฒนาเอกชน กรณีโครงการอันดามัน(...
ชื่อผู้แต่งบำเพ็ญ เขียวหวาน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [255?]
เลขเรียกGC 1023.81 บ26ก,333.722 บ216ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทาง ของมาร์โค โปโล = The travels of Marco Polo / มานูเอล คอมรอฟฟ์, รวบรวม ; รวีโรจน์ เตยต่อว...
ชื่อผู้แต่งโปโล, มาร์โค, ค.ศ. 1254-1323?
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2556.
เลขเรียกG276.P6 ก451 2556,915.042 ป933ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย / สุจริต คุณธนกุลวงศ์ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกGB661.2 ส7ก 2558,333.91072 ส749ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสด็จขึ้นครองราชย์ : พระราชพิธี คติ ความหมาย และสัญลักษณ์แห่ง "สมมติเทวราช" / นภาพร เล้าสินวัฒน...
ชื่อผู้แต่งนภาพร เล้าสินวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2549.
เลขเรียกGT5050 .น44 2549,390.22 น197ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะ (พละ 104) / ดวงพร ศิริสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งดวงพร ศิริสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2522.
เลขเรียกGV1798 .ด52,793.3 ดว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬามวยไทย : ขั้นตอนและเทคนิคการฝึก = Muay Thai sport / สมบูรณ์ ตะปินา.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ตะปินา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ [จัดจำหน่าย], 2553.
เลขเรียกGV1127.T5 ส4ก 2553,796.83 ส 179 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาว่ายน้า = Swimming sport / สุวัฒน์ กลิ่นเกษร (น้าติง)
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ กลิ่นเกษร (น้าติง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกGV837 ส876ก 2559,797.21 ส876ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมไทย / กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ text
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกGT5899.R5 ข5 2558,390.09593 ก171ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / มัลลิกา คณานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา คณานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกGR312 .ม63 2550,398.09593 ม377ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา