Found: 127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกจักรยานเบื้องต้น / ราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2551.
เลขเรียกGV1041 ร65,796.6 ร65ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน = Sustainable tourism development / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิชาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกG156.5.E26 บ73 2548,338.4791 บ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว (Tourism resources development and reservation) / โดย บุญเลิศ...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์, 2549.
เลขเรียกG155.ท9 บ73 2549,910 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงของประชาชน : สิ่งที่นักการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายต้องรู้ / อุมาพร มุ...
ชื่อผู้แต่งอุมาพร มุณีแนม
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556.
เลขเรียกGF21 อ846ก 2556,304.2 อ846ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ อปท. และชุมชน / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอา...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกGE 90 .T5 ม32 2555,333.72 ม559ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550- (สถานประกอบการ) ทั่วราชอาณาจักร / สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551-
เลขเรียกHC79.I55 ส634,Gov ทก 05.7/2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย / สุจริต คุณธนกุลวงศ์ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกGB661.2 ส7ก 2558,333.91072 ส749ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสด็จขึ้นครองราชย์ : พระราชพิธี คติ ความหมาย และสัญลักษณ์แห่ง "สมมติเทวราช" / นภาพร เล้าสินวัฒน...
ชื่อผู้แต่งนภาพร เล้าสินวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2549.
เลขเรียกGT5050 .น44 2549,390.22 น197ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬามวยไทย : ขั้นตอนและเทคนิคการฝึก = Muay Thai sport / สมบูรณ์ ตะปินา.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ตะปินา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ [จัดจำหน่าย], 2553.
เลขเรียกGV1127.T5 ส4ก 2553,796.83 ส 179 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาว่ายน้า = Swimming sport / สุวัฒน์ กลิ่นเกษร (น้าติง)
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ กลิ่นเกษร (น้าติง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกGV837 ส876ก 2559,797.21 ส876ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมไทย / กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ text
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกGT5899.R5 ข5 2558,390.09593 ก171ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนวิทยา / มัลลิกา คณานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา คณานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกGR312 .ม63 2550,398.09593 ม377ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือหวัง--พลังใจ : บทบันทึกน้ำใจไมตรีพลังความร่วมมือ 1 ปี หลังธรณีพิบัติภัยสึนามิ = Hope and spirit ...
ชื่อผู้แต่งวารยา พึ่งตนเพียร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีงาม : คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ, [2549]
เลขเรียกGC222.T5 ว633 2549,363.3495 ว476ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา