Found: 168  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่่ 4 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2550 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข , 2550
เลขเรียกGR880 ง63 2550,QV 766 ส473 2550,615.88 ส17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสานฝันสู่เส้นชัยบริหารสไตล์ดรักเกอร์ = Moshi koko yakyu no joshi manager ga Drucker no "Management...
ชื่อผู้แต่งอิวาซากิ, นัตสึมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกGV875.7 .อ65 2555,658 อ751ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต / คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกGF41 ส 2557,304.2 ก85ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดเมืองน่าเที่ยว / บีวาว แฟมิลี่.
ชื่อผู้แต่งบีวาว แฟมิลี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บีวาว, 2555.
เลขเรียกG155.T5 บ655 2555,915.9304 บ37ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสำหรับค้นคว้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักดิรา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2546.
เลขเรียกGV1204.81.ท9 ก44,796.01 ก218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน = Principles of sustainable environmental management / สุกาญจน...
ชื่อผู้แต่งสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550
เลขเรียกGE300 ส7ห 2550,WA671 ส739ห 2550,333.72 ส41ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด [Text]
ชื่อผู้แต่งสนธยา สีละมาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกGV711.5 ส191 2560,796.077 ส191ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการมัคคุเทศก์ = Tourist guide / ฉันทัช วรรณถนอม.
ชื่อผู้แต่งฉันทัช วรรณถนอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551.
เลขเรียกG154 ฉ253 2551,910.2 ฉ115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry / นิศา ชัชกุล
ชื่อผู้แต่งนิศา ชัชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกG155.A1 น687 2555,338.4791 น75อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry / โดย นิศา ชัชกุล.
ชื่อผู้แต่งนิศา ชัชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกG155.ท9 น65 2550,338.4791 น38อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกมส์พลศึกษา / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกGV1201 ป45,793.4 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องประกอบพระอิสริยยศ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐภัทร จันทวิช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 2551.
เลขเรียกGT3278 น236 2551,923.1593 น236ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคและทักษะเกมมูลฐาน/ สุชาติ ทวีพรปฐมกุล.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ทวีพรปฐมกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกGN 455 ส761ท 2543,796 ส42ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทนนิส / สกายบุ๊กส์.
ชื่อผู้แต่งสกายบุ๊กส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2550.
เลขเรียกGV995 ท592 2550,796.342 ส123ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา