Found: 9,133  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
2
image
Type Book
Title"กำแพงเมืองจีน" / ป. รัตนปัญญา.
Authorป. รัตนปัญญา.
Imprintกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
Call NumberDS719 .ป15,915.104 ป11ช
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
Type Book
Title"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา : รวมความรู้ "ไทยศึกษา" ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน" ...
Authorเจีย แยนจอง.
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
Call NumberDS569 .จ83 2548,959.3 จ 926 ค 2548
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more
4
image
Type Book
Title"จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 20...
Imprintสมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556, [2013].
Call NumberDS จ35 2556
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
Type Book
Title"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา .... [และคนอื่น ๆ].
Imprintนครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
Call NumberDS588.ต8 ต62,320.9593 ต21
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
Type Book
Title"พลังลาว" ชาวอีสาน มาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ.
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
Call NumberDS588.ต5 ส725,930.1 ส752พ
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
Type Book
Title"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาตินพันธุ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดน...
Authorสุริยา สมุทคุปติ์
Imprint[นครราชสีมา] : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
Call NumberDS570.ท94 ส74 2544,305.895911 ส866ย
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
13
image
Type Book
Title"วัง" : มรดกกรุงรัตนโกสินทร์ / ทัศนา ทัศนมิตร.
Authorทัศนา ทัศนมิตร.
Imprintกรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549.
Call NumberDS567.85.ก4 ท64 2549,720.9593 ท118ว
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
Type Book
Title"สมเด็จรีเยนต์" พระองค์แรกในสยาม / ของ ดารณี ศรีหทัย.
Authorดารณี ศรีหทัย, 2494-.
Imprint[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
Call NumberDS578.32.S4 ด6ส 2551
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
Type Book
Title"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก.
Authorพรรณี บัวเล็ก.
Imprintกรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541.
Call NumberDS582.5 .พ42,959.373 พ17ส
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more