Found: 344  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีชั่ว อยู่ที่ตัวคุณ = The choice is yours / John C. Maxwell ; แปล ภูริทัต ทองปรีชา
ชื่อผู้แต่งแม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550.
เลขเรียกBF611 M384 2550,170.44 ม 859 ด 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต = Logic and set theory / ไพโรจน์ เยียระยง
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ เยียระยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกBC117 พ-ต 2559,511.3 พ992ต 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตอกบัตรด้วยรอยยิ้ม / คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณาจารย์คณะจิตวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกBF575.H27 ต231,158.7 จ75ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามดูจิต / พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
ชื่อผู้แต่งพระโพธิญาณ (ชา สุภัทโท), 2461-2535.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วัดหนองป่าพง, 2555.
เลขเรียกBQ5340 พ355ต 2555,294.35 พ355ต 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยบาทพระพุทธองค์ (2) : ตามรอยคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า / สันติ เตชอัครกุล.
ชื่อผู้แต่งสันติ เตชอัครกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาละ, 2553.
เลขเรียกBQ897 ส581,294.3435 ส115ต 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตายแล้วไปไหน / สุรจิตโต ภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพระมหาวัฒนา สุรจิตโต.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2549.
เลขเรียกBQ4487 ว63,294.323 ส47ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานศาลเจ้า - โรงเจที่มีอายุ 100 ปี เมืองสยาม มหาโพธิสัตว์ (อ๊วงเซี้ยงเหลาโจ้ว) สอนเข้ารูปฌาน / ธ....
ชื่อผู้แต่งธ. ธีรทาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกBQ6315 ธ111ม,BQ4710.A8 ธ111ต 2550,299.51 ธ4ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราหมอดูล้านนา / สนั่น ธรรมธิ
ชื่อผู้แต่งสนั่น ธรรมธิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกBF1878 ส198,133.3 ส198ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่นรู้ที่ภูหลง / พระไพศาล วิสาโล.
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2549.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ355,294.353 พ17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นบัญญัติ / พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า.
ชื่อผู้แต่งชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุญรอดบริวเวอรี่, 2552.
เลขเรียกBQ843 พ345 2552,294.3122 ช357ต 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้แห่งโพธิ = The tree of enlightenment / ปีเตอร์ เดลลา สันตินา, เขียน ; สมหวัง แก้วสุฟอง, แปล
ชื่อผู้แต่งเดลลา สันตินา, ปีเตอร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บี เอส ดี การพิมพ์, 2549.
เลขเรียกBQ4190 .ด75 2549,294.3 ส63ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ของสมองสำหรับพ่อแม่ ครู และผู้บริหาร / อารี สัณหฉวี
ชื่อผู้แต่งอารี สัณหฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบรน-เบส บุ๊คส์, 2550
เลขเรียกBF318 อ659ท 2550,153.1 อ658ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น / ดวงมณี จงรักษ์.
ชื่อผู้แต่งดวงมณี จงรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549.
เลขเรียกBF637.C6 ด42,WM55 ด218 2549,158.3 ด17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางด่วน...ไป...นิพพาน ธรรมะผ่าโลก / บุญเลิศ เจริญผล.
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ เจริญผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกBQ4263 บ243 2555,294.3122 บ563ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา