Found: 359  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาพระมหาชนก = Mahajanaka / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.
ชื่อผู้แต่งรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกBQ1470.M35942 ร72 2559,294.3827 ร639ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นเลิศทางอารมณ์ : ในสถานที่ทำงานแบบรายการบุคลิกภาพของลีโอนาร์ด (LPI) การวัดรูปแบบบุคลิกภาพ / ...
ชื่อผู้แต่งยอง, ลีโอนาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2552.
เลขเรียกBF576 ย169 2552/3,152.4 ย52ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Mind Map = The mind map book / โทนี บูซาน, แบรี บูซาน ; ธัญญา ผลอนันต์, นพดล จำปา, แปล ; ข...
ชื่อผู้แต่งบูซาน, โทนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว'94, 2551.
เลขเรียกBF431 บ699ว 2551,153 บ412ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ชนะมาร / พิสูจน์อักษร ยุทธพล บางพิเชษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี คอนเน็ค ดีไซน์แอนด์พริ้นติ้ง, 2555-56.
เลขเรียกBQ5630.P7 ค64,294.34 ค116
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์อมตะ : สูตรลับของเซนเพื่อความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้ / นิโรธ จิตวิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งนิโรธ จิตวิสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2556.
เลขเรียกBQ1993.T5 น662,294.3422 ค261
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ใบลานวัดสมุหนิมิต = The manuscripts of Wat Samuha nimit / ศานติ ภักดีคำ, นวรัตน์ ภักดีคำ, ธ...
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : สำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ, 2556
เลขเรียกBL70 ศ-ค 2556,091 ศ343ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคม CEO : คู่คิดผู้มีประสิทธิภาพระดับสูง / [สัมพันธ์ กิจสัมพันธ์]
ชื่อผู้แต่งสัมพันธ์ กิจสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกBF637.S8 ส645 2556,658.4092 ส64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิด-ทำ ด้านบวก / เกียรติวรรณ อมาตยกุล.
ชื่อผู้แต่งเกียรติวรรณ อมาตยกุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2545.
เลขเรียกBF698.35.O57 ก84,155.4 ก854ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดถึงสวนโมกข์ / ส. ธโนฆาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งส. ธโนฆาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่องศยาม, 2556.
เลขเรียกBQ6337.S9 ส112ค,294.308 ส11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดให้เป็น...เดี๋ยวเห็นเอง / สิริวรุณ.
ชื่อผู้แต่งสิริวรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกBQ4195 ส6ค 2555,294.3444 ส237ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมของครู / ผกา สัตยธรรม.
ชื่อผู้แต่งผกา สัตยธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกBQ5480.ท9 ผ26 2550,174.9372 ผ11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมนำชีวิต พลิกวิกฤตเป็นโอกาส / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556
เลขเรียกBJ1518 ข137 2555,158.1 ข1211ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีขาย สังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกัน / บรรณาธิการ มานิจ สุขสมจิตร, สุวันชัย แสงสุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
เลขเรียกBJ1185 ค622,170 ค121ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างโชคดี = The book of luck / โดยHeather Summers and Anne Watson ; แปลและเรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งซัมเมอรส์, ฮีทเทอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.
เลขเรียกBF637.S8 ซ64,158 ซ149ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา