Found: 361  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางของวิญญาณ = The Journey of the soul / เขียนเรื่องและภาพประกอบโดย วิคตอเรีย โจนส์.
ชื่อผู้แต่งโจนส์, วิคตอเรีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิราธาสวามี สัตสัง ปียาส, 2548.
เลขเรียกBT963 .จ93 2548,211 จ93ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (วิธีการก้าวข้าม - transcend method) / โยฮัน กัลตุ...
ชื่อผู้แต่งกัลตุง, โยฮัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550.
เลขเรียกBF637.ข63 ก63 2550,303.69 ก396ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม = Group counseling / โดย กาญจนา ไชยพันธุ์
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ไชยพันธุ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียกBF637.C6 ก425 2549,158.35 ก425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนทุกคนจะถูกลืม / กษิดิศ อนันทนาธร text
ชื่อผู้แต่งกษิดิศ อนันทนาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกB63 ก333ค 2560,320.01 ก333ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเก่งสร้างได้ อารยโมเดล สมรรถนะ KSL31220 / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2559
เลขเรียกBF637.S8 ก-ค 2559,155.25 ก768ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคมปัญญา ปรัชญาจีนสอนให้เป็นมังกร / ทศ คณนาพร.
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปี้บุ๊ค, 2555.
เลขเรียกB126 .ท52 2555,ย 930 ค36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งการบริหารเพื่อความสร้างสรรค์ / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะเกียง, 2534.
เลขเรียกBF503 ส57ค 2534,658.314 ส925ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงที่โลกต้องรู้ / จอห์น อาร์ ครอส ; ผู้แปล, ประพันธ์ พิพัฒน์มหกิจ หน่อราช, ธารา นิมมานเหมินทร...
ชื่อผู้แต่งครอส, จอห์น อาร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธรรมศักดิ์ สุเมตติกุล, [2556]
เลขเรียกBS315.S5 ค157 2556,220 ค179ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์กับสัมพันธภาพในครอบครัว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปรียา บำ...
ชื่อผู้แต่งปรียา บำรุงเสนา.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกBF538.T5 ป473ค 2545,373.182 ป 575 ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จออกแบบได้ The Success / ดำรงค์ พิณคุณ
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ พิณคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2558.
เลขเรียกBF637.S8 ด493ค 2558,158.1 ด493ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขที่สร้างได้ = Happiness that can be created / ปราโมทย์ ประสาทกุล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกBF575.H27 ค181 2555,WM100 bค181 2555,ส.ร. 158 ป172ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของ อัล-กุรอาน / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ (อิมรอฮิม กุเรซี่)
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : วุฒิกรการพิมพ์, 2512-
เลขเรียกBP105.ท9 ด65,297.122 ด231ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต / วศิน อินทสระ text
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2558
เลขเรียกBQ 4570.L5 ว357ค 2558,294.3013 ว357ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อคือเข็มทิศ ชีวิตเป็นของเรา / ''หนุ่มเมืองจันท์''
ชื่อผู้แต่งหนุ่มเมืองจันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกBF 637.S8 ห161ค 2557,089.95911 ห161คช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา