Found: 306  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการปรับตัว / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์.
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2545.
เลขเรียกBF335 ว321 2545,155.24 ว17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการรู้คิด = Cognitive psychology / จุฑามาศ แหนจอน.
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรนด์พอยท์, 2561.
เลขเรียกBF 201 จ628จ,153.1 จ628จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาทั่วไป / คณะผู้เขียน จิราภา เต็งไตรรัตน์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เลขเรียกBF128.ท9 จ63 2547,150 จ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาทั่วไป = General psychology / คัคนางค์ มณีศรี.
ชื่อผู้แต่งคัคนางค์ มณีศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬลากรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกBF 128 ค238จ 2554,150 ค236จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาบุคลิกภาพร่วมสมัยและจิตบำบัด / ศรีเรือน แก้วกังวาล.
ชื่อผู้แต่งศรีเรือน แก้วกังวาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2558.
เลขเรียกBF698.A2 ศ-จ 2558,155.2 ศ257จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาบุคลิกภาพและพฤติกรรมสุขภาพ / จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกBF698 จ535 2559,155.25 จ372จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาพาเพลิน / หม่อมหลวง ตุ้ย ชุมสาย
ชื่อผู้แต่งตุ้ย ชุมสาย, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกBF636 ต637จ 2545,150 ต46จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ = Psychology of art : the empirical aesthetics / ปุณณรัตน์...
ชื่อผู้แต่งปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกBH208 ป-จ 2560,701.15 ป444จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณ "เหนือ" คน = Do it 1% smarter than them / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
ชื่อผู้แต่งเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช, 2558
เลขเรียกBF636 ฌ75,158 ฌ596จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตสาธารณะ...สร้างได้ง่ายนิดเดียว / กรรยา พรรณา
ชื่อผู้แต่งกรรยา พรรณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกBF723.C5 ก175,370.115 ก181จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตอัจฉริยะยกกำลัง ๒ / ปริญเนตร สุวรรณศรี
ชื่อผู้แต่งปริญเนตร สุวรรณศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2556
เลขเรียกBF636 ป458จ 2556,158 ป173จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืด / วรภัทร์ ภู่เจริญ, เขียน ; ณัฐนภ ตระกลธรภาส, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกBF636 ว44,158.1 ว44จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนะชีวิต / ฟิลลิป ซี. แมคกรอว์ เขียน ; โรจนา ชมนารถ แปล
ชื่อผู้แต่งแมคกรอว์, ฟิลลิป ซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพิร์ลพับลิชชิ่ง, 2545.
เลขเรียกBF637.C4 ม851,158 ม858ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา