Found: 21  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก : สุดยอดอารยธรรมที่โลกจารึก / รวิโรจน์
Authorรวิโรจน์
Imprintกรุงเทพฯ : คุ้มคำ, 2554.
Call NumberAG243 ร166จ 2554,931 ร17จ
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
2
image
Type Book
Title9 ร้อยพันจงรักภักดี 9 จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
Authorยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
Imprintกรุงเทพฯ : อินเตอร์แพค, 2560.
Call NumberAC159 ย177ก,923.1593 ย177ก 2560
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
3
image
Type Book
Title95 passions : เรื่องคัดสรรเพื่อชีวิตที่รื่นรมย์ / พลอย จริยะเวช
Authorพลอย จริยะเวช
Imprintกรุงเทพฯ : อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2545
Call NumberAC159 พ451
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
Type Book
Titleการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค
Authorจิราภรณ์ อรัณยะนาค
Imprintกรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2558]
Call NumberAM111 จ535,069.53 จ535ก
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
5
image
Type Book
Titleการทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค
Authorจิราภรณ์ อรัณยะนาค
Imprintกรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559.
Call NumberAM130 จ535,069.53 จ535ก 2559
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
8
image
Type Book
Titleทางของเรา ต้องก้าวเอง / หนุ่มเมืองจันท์
Authorหนุ่มเมืองจันท์.
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2559
Call NumberAC159 ห161 2559,089.95911 ห159ท 2559
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
9
image
Type Book
Titleทางสามแพร่ง / โดย พล.ต. จำลอง ศรีเมือง.
Authorจำลอง ศรีเมือง, พล.ต., 2478-
Imprintกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ห้องภาพสุวรรณ, 2533.
Call NumberAC159 .จ68 2533,294.3444 จ217ท 2533
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10
image
Type Book
Titleปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ : บทเรียนจากคนอื่น = Musem practices : lessons from others / เรียบเรียงโดย ชี...
Authorชีวสิทธิ์ บุญเกียรติ
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559
Call NumberAM111 ป135,069 ช579ป 2559
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
11
image
Type Book
Titleพิ(ศ) พิธภัณฑ์ : บทความเลือกสรรจากการประชุมวิชาการ = Museum refocused / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู...
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559
Call NumberAM111 พ747บ,069.09593 พ747 2559
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
12
image
Type Book
Titleพิ(ศ)พิธภัณฑ์ = Museum refocused / บรรณาธิการ, ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547
Call NumberAM 79 .T5 พ38 2559
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
Type Book
Titleพิพิธภัณฑ์ระโนด = Ranot Museum / ขนิษฐา วิเศษสาธร และคณะ, เรียบเรียง ; เอนก นาวิกมูล, บรรณาธิการ
Imprintสงขลา : คณะกรรมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ระโนด, 2559
Call NumberAM5 พ 2559,069.09593 พ711 2559
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
14
image
Type Book
Titleอยู่เหย้าประจำยาม / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Authorเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Imprintกรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพาการ, 2534
Call NumberAC159 น836อ 2534,895.9184 น836อ
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์