Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ / ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2561
เลขเรียกAM378 ก522,069 ก522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้รอบตัว ฉบับสมบูรณ์ / วิทยา ปานะบุตร, วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์
ชื่อผู้แต่งวิทยา ปานะบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2553.
เลขเรียกAC185 ว786ค 2553,030 ว582ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามสำคัญกว่าคำตอบ / หนุ่มแมืองจันท์
ชื่อผู้แต่งหนุ่มแมืองจันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553
เลขเรียกAC159 ห374ค 2553,089.95911 ห161คถ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ / สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปกร. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 ค74 2555,069 ก176ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมพระนิพนธ์สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ ๑๙๙๑ , 2553.
เลขเรียกAC159 .ด64 2543,089.9591 ช 465
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ : บทเรียนจากคนอื่น = Musem practices : lessons from others / เรียบเรียงโดย ชี...
ชื่อผู้แต่งชีวสิทธิ์ บุญเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559
เลขเรียกAM111 ป135,069 ช579ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิ(ศ) พิธภัณฑ์ : บทความเลือกสรรจากการประชุมวิชาการ = Museum refocused / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559
เลขเรียกAM111 พ747บ,069.09593 พ747 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิ(ศ)พิธภัณฑ์ = Museum refocused / ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพัธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2558
เลขเรียกAM111 พ747,069.09593 พ743พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ระโนด = Ranot Museum / ขนิษฐา วิเศษสาธร และคณะ, เรียบเรียง ; เอนก นาวิกมูล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะกรรมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ระโนด, 2559
เลขเรียกAM5 พ 2559,069.09593 พ711 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ฉบับเสริมการเรียนรู้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2553.
เลขเรียกAE71 ส678 2553,อ 039.9591 ส64ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 21 / ...
ชื่อผู้แต่งสาโรช โสภณางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุธาการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกAE5 ส 2558,อ 039.95911 ส683ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา