Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา / อานัต หัตถา
ชื่อผู้แต่งอานัต หัตถา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกGV 411 อ685ก 2557,796 อ623ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน = Fundamental knowledge for tourist gude and ASEA...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกG155 อ884 ล.1-2 2557,338.4791 ส481ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวานรถึงเทวดา : มากซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสต์ / ยศ สันตสมบัติ
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกGN345.15 ย18 2557,301 ย54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาและคุณภาพบริการท่องเที่ยว / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เฟริ์นข้าหลวง, 2557.
เลขเรียกG155 บ563,338.4791 บ563จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถึงเวลาเผชิญภัยพิบัติ = Time to cope with disaster / ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ครั้งที่ 2 : 2557 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกGB 5014 ช865ถ 2557,610.733 ก46ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกGR312 ศ444ท 2557,398.09 ศ444ท 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำมันรั่ว : ความจริงที่ยังไม่จบ / พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ เพียรมนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบรนดิ คอร์ปอเรชัน, 2557.
เลขเรียกGC1085 พ-น 2557,628.16833 พ786น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพ / ปัญญา จารุศิริ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ สอวน., 2557.
เลขเรียกGB55 ภ664 2557,910.02 ภ679
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์มนุษย์ / มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มูลนิธิ สอวน., 2557.
เลขเรียกGF41 .ภ74 2557,304.2 ภ679
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์เทคนิค / สิริพร เกรียงไกรเพชร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ สอวน., 2557.
เลขเรียกG73 ภ679 2557,526.0285 ภ679
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมวยไทย ชัยสวัสดิ์ = Muaythai Chaisawat/ ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์
ชื่อผู้แต่งชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกGV1127.ท9 ช442 2557,796.83 ช442ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต / คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกGF41 ส 2557,304.2 ก85ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา