Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCreative workshop : ลับไอเดียครีเอทให้เฉียบคมจาก "80 โปรเจ็กต์" สุดท้าทาย / David Sherwin ; วรรณวิ...
ชื่อผู้แต่งเชอร์วิน, เดวิด.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2557.
เลขเรียกBF408 ช726ค,153.35 ช726ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถนอมอาหาร = Food preservation / ชมภู่ ยิ้มโต
ชื่อผู้แต่งชมภู่ ยิ้มโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557
เลขเรียกBSRU,641.4 ช174ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัทธสีมาพิธีอุโบสถและสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน...
ชื่อผู้แต่งวัดยานนาวา. คณะกรรมการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศฯ, 2557
เลขเรียกBL1043 ว-ก 2557,726.143 ก276 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการอ่าน / ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน
ชื่อผู้แต่งฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2557.
เลขเรียกBF456.R2 ฉ178 2557,028.9 ฉ179จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตสาธารณะของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / อ้อมใจ วงษ์มณฑา
ชื่อผู้แต่งอ้อมใจ วงษ์มณฑา
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
เลขเรียกBF311 อ54 2557,วจ 378.198 อ19จ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราหมอดูล้านนา / สนั่น ธรรมธิ
ชื่อผู้แต่งสนั่น ธรรมธิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกBF1878 ส198,133.3 ส198ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงใต้ร่มกาสาวพัสตร์ / กาญจนา สุทธิกุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กองทุนสหายธรรม, 2557.
เลขเรียกBQ6150 ก427ผ,294.3641 ก425ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระอรหันต์ : วิธีตรวจสอบคุณลักษณะตามนัยพระไตรปิฎก / วิเทศทัยย์ [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งพระมหาพจน์ สุวโจ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาละพิมพการ, 2557
เลขเรียกBQ843 ว599พ 2557,294.361 พ17116พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืช สัตว์ ตัวเลข กับตำนานยุคเทพเจ้าของญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรณระดา
ชื่อผู้แต่งอรรถยา สุวรรณระดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุกฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกBL2211.G6 อ358พ 2557,398.20952 อ177พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธวิธีในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดาที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท / พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี อรรถโยโ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี อรรถโยโค.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกBQ5436 พ46พ 2557,294.3 พ358พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธอนุสาสนีธรรมะ สังฆเจติยะ เอตทัคคะ / พรชัย เจริญดำรงเกียรติ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกBL1470 พ 2557,294.3121 พ836 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักให้เป็นไม่เห็นยาก / รัชเขต วีสเพ็ญ
ชื่อผู้แต่งรัชเพ็ญ วีสเพ็ญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น, 2557.
เลขเรียกBF575.L8 ร321,177.7 ร112ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนามความคิดแห่งการสืบค้น : ความดี ความงาม และความจริง/ ภัทรพร สิริกาญจน
ชื่อผู้แต่งภัทรพร สิริกาญจน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกBJ1528.ท9 ภ633,100 ภ367ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 / สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ; เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2557
เลขเรียกBQ550 ส-ห 2557,294.315 ก639ห 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา