Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย / กรรณสูต กนกกาญจน [text]
ชื่อผู้แต่งกรรณสูต กนกกาญจน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560.
เลขเรียกBF441 ก171ส 2560,370.152 ก173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งความสำเร็จ : กุญแจดอกสำคัญในการเปลี่ยนความมุ่งหวังให้เป็นความจริง / ริวโฮ โอคาวา.
ชื่อผู้แต่งริวโฮ โอคาวา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์ , 2560.
เลขเรียกBF 637.S8 อ964ก,158.1 ร378ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ พระเวสสันดร มหาชาติวจนาลังการ / จ. ณ นคร, นามแฝง [text]
ชื่อผู้แต่งจ. ณ นคร, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกBQ 1470 จ111ก,895.911 จ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ / พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ;...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2560
เลขเรียกBQ4055 ก 2560,294.35 ส165ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้การปรึกษาวัยรุ่น = Adolescents Counseling / เพ็ญนภา กุลนภาดล.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา กุลนภาดล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียกBF 724 พ887ก,155.5 พ887ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ = Psychology of art : the empirical aesthetics / ปุณณรัตน์...
ชื่อผู้แต่งปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกBH208 ป-จ 2560,701.15 ป444จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต = The Visionary / [จัดทำโดย ทีมงานสานต่อที่พ่อทำ]
ชื่อผู้แต่งทีมงานสานต่อที่พ่อทำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด, 2560
เลขเรียกBQ5345 ส243ญ ล.1-29 2556,923.1593 ท533ถ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา / ลักขณา สริวัฒน์
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2560.
เลขเรียกBF637.C6 ล218,158.3 ล218ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำดีที่สุด--ในจุดที่เป็น กับสุทธิพล ทวีชัยการ / โดย สุทธิพล ทวีชัยการ.
ชื่อผู้แต่งสุทธิพล ทวีชัยการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนไลฟ์พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2560.
เลขเรียกBJ 1528 ส773ท,923.4 ส444ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำผีบอก / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต [Text]
พิมพลักษณ์ราชบุรี ; มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2560
เลขเรียกBQ135 พ418ท 2560,294.32 พ415ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมะในลิขิต / พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวิสุทธิมงคล.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2560.
เลขเรียกBQ 4190 พ358ธ,294.363 พ1711ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพาจารย์ ชีวประวัติ ธรรมปฏิปทา และโอวาทธรรมท่านพระอาจารย์มั่น ภูริตฺตเถร / มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, 2560
เลขเรียกBQ972 บ747 2560,294.36 ม246บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาทั่วไป / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ชื่อผู้แต่งโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกB99.ท92 ส94 2560,111.8 ส992ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล / Akashi Yamazaki, เขียน ; อังคณา รัตนจันทร์, แปล
ชื่อผู้แต่งยะมะซะกิ, อะกะชิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560
เลขเรียกBF441 ย214 2560,153.42 ย215ฝ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา