Found: 56  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติบุคคลไม่สำคัญ / ปองธรรม สุทธิสาคร.
ชื่อผู้แต่งปองธรรม สุทธิสาคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556.
เลขเรียกCT1546 .ป54 2556,920 ป19ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำ : ผู้เปลี่ยนแปลงและให้แรงบันดาลใจแก่โลก / วิทยากร เชียงกูล.
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
เลขเรียกCT203.T5 ว66 2550,920 ว73ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระญาติ ราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์ / เล็ก พงษ์สมัครไทย
ชื่อผู้แต่งเล็ก พงษ์สมัครไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกCS 1254 ล751พ 2556,929.7 ล762พ 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, บรรเจิ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกCT1548.ป32 ณ362,923.2593 ณ361พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟัง คิด ถาม เรื่องป๋วย : รวมบทสัมภาษณ์จากสารคดี "ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" / กษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกCT1548.ป52 ฟ63 2559,923.3593 ฟ221ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาเศรษฐีอาเซียน / บุญชัย ใจเย็น
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556
เลขเรียกCT 203 .T5 บ43มศ 2556,658.4 บ72ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดมนุษย์เฉลิมชัย จากใจแฟนพันธุ์แท้ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.
ชื่อผู้แต่งเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียกCT1548.ฉ7 พ876 2557,927.5 พ417ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้ 365 วัน / โกสินทร์ รตนประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งโกสินทร์ รตนประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2556.
เลขเรียกCE3 ก9ร 2556,030 ก966ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชวงศ์สยาม / แสงเทียน ศรัทธาไทย.
ชื่อผู้แต่งแสงเทียน ศรัทธาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2562.
เลขเรียกCS 1254 ส72 2562,929.7593 ส961ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำลึกศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในรั้วโดม / ประภาศน์ อวยชัย text
ชื่อผู้แต่งประภาศน์ อวยชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกCT1548.ป346 ร475,923.7 ป343ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสินสวามิภักดิ์ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
ชื่อผู้แต่งวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984), 2556.
เลขเรียกCS3050.T5 ว666 2556,92 พ169ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารัตถะจากศิลาจารึกในประเทศไทย. เล่ม 1 = The essence of Thai inscriptions Vol.1 / ชะเอม แก้วคล้าย
ชื่อผู้แต่งชะเอม แก้วคล้าย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย, 2556
เลขเรียกCN1220 ช-ส 2556,495.9117 ช65ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดนักคิด ผู้พลิกชะตาโลก / พรรณี เกษกมล
ชื่อผู้แต่งพรรณี เกษกมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556.
เลขเรียกCT101 พ272,920 พ272ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการในการดำเนินงานหอจดหมายเหตุ = The principles of operating an archives / กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่งกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียกCD950 ก731,025.1 ก731ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอวสานละครแห่งชีวิต / ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ
ชื่อผู้แต่งไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามพาร์ค บางกอก, 2560.
เลขเรียกCT1548.ช9 ช912,923.8593 ช912อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา