Found: 124  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนลูกให้เป็นคนเก่ง / เขียนโดย นวลศิริ เปาโรหิตย์.
ชื่อผู้แต่งนวลศิริ เปาโรหิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 108 สุดยอดไอเดีย, 2550.
เลขเรียกBF721 น5ส 2550,HQ799.15 น347ส 2550,649.1 น347ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม / อภิรัฐ คำวัง
ชื่อผู้แต่งอภิรัฐ คำวัง
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกBL2017.9 อ261,294.6 อ261ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขง่าย ๆ สร้างได้ด้วยตนเอง / คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณาจารย์คณะจิตวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกBF 575.H27 ส742 2552,152.42 จ75จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพฟิตชีวิตเฟิร์ม = The pocket life coach / ผู้เขียน, Pete Chapman ; ผู้แปล, อมราลักษณ์ คลธา ; ...
ชื่อผู้แต่งเชพแมน., พีท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีไลท์, 2552.
เลขเรียกBF637.S4 ช713,613 ซ56ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสมุดภาพพระประวัติพระศาสนกิจพระเกียรติคุณการสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถานที่ทรงอุปถัมภ์และอ...
ชื่อผู้แต่งวัดบวรนิเวศวิหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุดมศึกษา, 2553.
เลขเรียกBQ940.จ6 ว65,294.3022 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหยดน้ำในทะเลทรายที่...สังกิสสะ / โดย กาญจนา สุทธิกุล [text]
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัตรทรงธรรมกัลยาณี, 2555
เลขเรียกBQ6150 ก427,294.335 ก23ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคำสอนพื้นฐานแห่งพระพุทธศาสนา / ปีเตอร์ เดลลา สันตินา ; แปลโดย สมหวัง แก้วสุฟอง
ชื่อผู้แต่งเดลลา สันตินา, ปีเตอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2549.
เลขเรียกBQ4055 ด892,294.3 ด257ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 / สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ; เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2557
เลขเรียกBQ550 ส-ห 2557,294.315 ก639ห 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอรรถปริวรรต / วิบูลย์ แสงกาญจนวนิช.
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ แสงกาญจนวนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกB52 .ว66 2549,100 ว634อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยเข้าใจสมอง / พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร.
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาการการเรียนรู้, 2550.
เลขเรียกBF318 พ43,612.82 พ17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะฉลาดคิด = Five star mind / Tom Wujec ผู้เขียน ; [ผู้แปล : อมราลักษณ์ คลธา ]
ชื่อผู้แต่งวูเจค, ทอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกBF408 ว886,153.42 ว411อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะฉลาดฟัง = Listening genius / ลุงไอนส์ไตน์.
ชื่อผู้แต่งลุงไอน์สไตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2552.
เลขเรียกBF323.ฟ6 ล73 2552,153.68 ล629อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิสลามในสเปนและซิซิลี = Islam in Spain and Sicily / มะหฺยุดดีน หะยียะหฺยา, เขียน ; อิบราเฮ็ม ณรงค์...
ชื่อผู้แต่งมะหฺยุดดีน หะยียะหฺยา
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2548.
เลขเรียกBP65.S7 ม65 2548,297.0946 ม 397 อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา