Found: 124  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้ ครอบครัว เร่งรัก คุณธรรม / ว. ศิริชัย, รวบรวม เรียบเรียง
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สุภา , 2550
เลขเรียกBQ4570.L5 ว111ร 2550,179.9 ว18ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจอิสลามเบื้องต้น = Garis besar sistem ekonomi islam / อะหฺมัด อัซฮาร์ บาชิร เอ็ม. เอ. ;...
ชื่อผู้แต่งอะหฺมัด อัชฮาร์ บาชิร
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา, 2549
เลขเรียกBP134.E19 อ62 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักนี้มีค่า / เพชรรวี (นามปากกา)
ชื่อผู้แต่งเพชรรวี (นามปากกา)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง, 2558.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ7ร 2558,158.1 พ527ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักให้เป็นไม่เห็นยาก / รัชเขต วีสเพ็ญ
ชื่อผู้แต่งรัชเพ็ญ วีสเพ็ญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น, 2557.
เลขเรียกBF575.L8 ร321,177.7 ร112ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาการนำทางสู่เนื้อธรรมของท่านพุทธทาส / อำนวย ยัสโยธา.
ชื่อผู้แต่งอำนวย ยัสโยธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกBQ992 อ63,294.3444 อ681ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้อารมณ์ / พระราชสุเมธาจารย์.
ชื่อผู้แต่งพระราชสุเมธาจารย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนธรรมบูชา, 2554.
เลขเรียกBQ4570 พ4ร 2554,294.31 พ391ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาสนาสร้างเองได้ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). [text]
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2549.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ349ว 2549,294.342 พ17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิกฤตทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทย / นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน).
ชื่อผู้แต่งนพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกBF723.S4 น34,306.70835 น16ว 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิต 5 ศาสนิกในประเทศไทย / วรเดช อมรวรพิพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
เลขเรียกBL80.2 ว577,200 ว73ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนพิธีและมารยาทไทย / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกBQ4965 ศ615พ,294.3 ศ376ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนาในประเทศไทย / ผู้เรียบเรียง , บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
เลขเรียกBL80.2 ศ376,294.3 ศ285 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการผูกมิตรพิชิตใจคน = The art of friendship / ผู้เขียน Roger Horchow \& Sally Horchow ; ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งฮอว์ชอว์, โรเจอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีไลท์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกBJ1533.F8 ฮ179,158.25 ฮ55ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสุขให้ลูกรัก / ผู้เขียน Carol Valinejad ; แปลและเรียบเรียง ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล
ชื่อผู้แต่งแวลีนเจด, แครอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาร์ทคิดส์, 2552.
เลขเรียกBF721 ว945ส 2552,WS105 ว945ส 2552,155.41 ว 953 ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา