Found: 62,657  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
91
image
Type Book
Title"สนามข่าว-สนามชีวิต" วิกฤต สู้ "มะเร็งร้าย" / จิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์ [text]
Authorจิรศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์
Imprintนนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2559.
Call Number923.8 จ513ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
92
image
Type Book
Title"สยาม หรือ ไทย" : จากการอภิปรายของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ / โครงการเลือกสรรหนังสือ มหาวิทยาลัยสุโข...
Imprintนนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
Call NumberDS563.5 ส46 2544,959.303 ส274 2544
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
93
image
Type Book
Title"สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น : รำลึก 100 ปี การถ่ายโอนดินแดน พระตะบอง เสียมราฐ นครวัต / ไกรฤกษ์ นานา.
Authorไกรฤกษ์ นานา
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
Call Number915.96
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
94
image
Type Book
Title"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก.
Authorพรรณี บัวเล็ก.
Imprintกรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541.
Call NumberDS582.5 .พ42,959.373 พ17ส
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
96
image
Type Book
Title"สันป่าข่อย" (สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม 15) / อนุ เนินหาด.
Authorอนุ เนินหาด
Imprintเชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2549.
Call Number959.362
Libraryมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
97
image
Type Book
Title"สายใยสัมพันธ์" 2547 มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Imprintอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547.
Call Number923.7593
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
98
image
Type Book
Title"สิเก็บเจ้าไว้ในหัวใจ...ตลอดกาล" / บรรณาธิการ ปัญจเดช สิงห์โท, วราลักษณ์ ไชยทัพ
Imprintกรุงเทพฯ : โค-ขยันมีเดียทีม, 2556
Call Number923.7593 ส351
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100
image
Type Book
Title"สี่แผ่นดิน"กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Authorศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2554
Call NumberDS562 ศ336ส 2554,929.709593 ศ115ส
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
101
image
Type Book
Title"สุนทรภู่" ดูโลกและสังคม / นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์และสมบัติ จันทรวงศ์.
Authorนิธิ เอียวศรีวงศ์.
Imprintกรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2529.
Call Number928.9591
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
103
image
Type Book
Title"สุรางค์ เปรมปรีดิ์" เจ้าแม่ช่อง 7 / บุญชัย ใจเย็น.
Authorบุญชัย ใจเย็น.
Imprintกรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2555.
Call Number920.72
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
104
image
Type Book
Title"หกทศวรรษการพัฒนาการเกษตรตามรอยยุคลบาท" / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
Imprintกรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556.
Call NumberDS570.3.ภ7 ห111 2556,923.1593 ภ671ห11 2556 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ