Found: 75,910  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตามรอย...พ่อตาก...ไปบ้านทุ่งใหญ่..เมืองจันทบูร หนังสืออ้างอิงประวัติศาสตร์ พ.ศ.๒๓๑๐ พระยาวชิรปราการ...
ชื่อผู้แต่งสมโภชน์ วาสุกรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สภาพัฒนาการเมือง , 2559.
เลขเรียก959.34 ส168ต 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตามรอยพ่อ" เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา = A tribute to his majesty king Bhumibol Adulyadej on the occa...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Nation Group, 2550.
เลขเรียก923.1593 ต339
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตู่" คนเหนือดวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา / หมอหน่อย
ชื่อผู้แต่งหมอหน่อย
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ยอดมาลา, 2557
เลขเรียกDS758.32 ห-ต 2557,923.2593 ห181ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทวยราษฏร์รักบาทแม้ยิ่งด้วยปิตุรงค์".
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, บริษัทไทยธุรกิจเกษตร จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส., [2539]
เลขเรียก923.1593 ท172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทูนกระหม่อมบริพัตร กับการดนตรี" / รวบรวมโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง และพูนพิศ อมา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์, 2524.
เลขเรียกML345.T5 ท564 2524,923.2593 น128ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ท่าพูด" ต่างมุมมอง / บรรณาธิการ โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560
เลขเรียกHM201 ท 2560,915.9304 ต17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธ ดั่งแสงทองผ่องอำพันเหนือชั้นฟ้า" : "ขอสานต่อ--ที่พ่อทำ--สานต่อพลังความดี" / บริษัท ปตท. จำกัด (มห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปตท., [2559].
เลขเรียก923.1593 ภ671ธ34 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นบพระภูมิบาล" : สมุดภาพสรรเสริญพระบารมี / สปริง กรุ๊ป กลุ่มสื่อมืออาชีพครบวงจร ร่วมกับ หน่วยงานภาคร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสมุดภาพเทิดพระเกียรติชุด "สรรเสริญพระบารมี", 2559
เลขเรียก923.1593 น163 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นาย" รุ่งเรือง จุลชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2540.
เลขเรียก92 ร242น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" นักเดินทาง : ขอนแก่น / ยอด เนตรสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งยอด เนตรสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548.
เลขเรียก915.9304 ย171น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" แผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555.
เลขเรียกG8025 ผ931 2555,912.593 น473 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้" แผ่นที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย ฉบับปี พ.ศ.2552. / สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ และรุ่งโรจน์ จุ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สารคดี, 2551.
เลขเรียก912.593 ส876
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นายรอบรู้"นักเดินทาง : ตราด / กุศล เอี่ยมอรุณ.
ชื่อผู้แต่งกุศล เอี่ยมอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี , ม.ป.ป.
เลขเรียกDS 589.ภ32 ก1น,915.9304 ก729ภ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นิดา" ใต้ดาวแดง / นิดา
ชื่อผู้แต่งนิดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, 2528.
เลขเรียก914.704 น569น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกความรู้สึก ผู้รับทุนการศึกษา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" / [ผู้แต่ง: กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิซเนส ออฟเซ็ท, 2543.
เลขเรียกDS578.32.ป711 บ268,923.2 ก321บ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา